KGK 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerre…

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30995 (4. Mükerrer)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[ 01 / 332 ] Karar Tarihi: 26.12.2019

Kararın Konusu: Muhasebe Tahminleri Projesi Kapsamında Yapılan Değişikliklerin (BDS 200, BDS 230, BDS 240, BDS 260, BDS 580, BDS 700 ve BDS 701) Yayımlanması

660 sayılı KHK’nın 9‘uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere. Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından “Accounting Estimates Project” başlığıyla yayımlanan Muhasebe Tahminleri Projesi kapsamında; Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi, Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi, Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları, Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim, Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 580 Yazılı Beyanlar, Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama ve Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesinde yapılan değişikliklerin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Muhasebe Tahminleri Projesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler

(BDS 200, BDS 230, BDS 240, BDS 260, BDS 580, BDS 700 ve BDS 701)

BDS 540’ta yapılan değişiklik sonucunda BDS 200, BDS 230, BDS 240. BDS 260, BDS 580, BDS 700 ve BDS 701 ‘in ilgili paragraflarında aşağıda belirtilen şekilde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler, 01/01/2020 tarihinde veya sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 200 Bağımsız Denetimin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi’ nin;

1) 6 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

6. Önemlilik kavramı, denetçi tarafından denetimin planlanması ve yürütülmesi ile belirlenmiş yanlışlıkların denetim üzerindeki ve -varsa- düzeltilmemiş yanlışlıkların fınansal tablolar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde uygulanır. 1 Genel olarak eksiklik ve yanlışlıkların -tek başına veya toplu olarak-finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa, söz konusu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. Önemliliğe ilişkin yargılara, içinde bulunulan şartlar çerçevesinde varılır ve bu yargılar, denetçinin finansal tablo kullanıcılarının fınansal bilgiye olan ihtiyaçlarını algılayışından, yanlışlığın büyüklüğünden veya niteliğinden ya da bu ikisinin bileşiminden etkilenir. Denetçi görüşü finansal tabloları bir bütün olarak ele alır ve denetçi, finansal tabloların bütünü açısından önemlilik arz etmeyen yanlışlıkların tespit edilmesinden sorumlu değildir.

2) 9 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

9. Denetçinin, denetimden kaynaklanan konularla ilgili olarak kullanıcılara, yönetime, üst yönetimden sorumlu olanlara veya işletme dışı taraflara karşı da belirli bildirim ve raporlama sorumlulukları bulunabilir. Bu sorumluluklar, BDS’lerle veya mevzuatla belirlenebilir.2

3) 12 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

12. Makul güvencenin elde edilemediği ve denetçi raporundaki sınırlı olumlu görüşün (şartlı görüşün), fınansal tabloların hedef kullanıcılarına yapılacak bildirim açısından, yetersiz kaldığı tüm durumlarda, BDS’ler denetçinin görüş bildirmekten kaçınmasını veya mevzuata göre çekilmenin3 mümkün olması hâlinde denetimden çekilmesini gerektirir.

4) 13 (k) paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

1 BDS 320, “Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik” ve BDS 450, “Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi”

2 Bakınız: Örneğin BDS 260, “Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim” ve BDS 240, “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları”, 43 üncü paragraf

Tamamı İçin Tıklayınız