Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sıkça Sorulan Sorular 1. SORU: Sigortalı Çalışan Bilgileri tablosunda bir sigortalının birden fazla satırda bildir…

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sıkça Sorulan Sorular

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sıkça Sorulan Sorular

1. SORU: Sigortalı Çalışan Bilgileri tablosunda bir sigortalının birden fazla satırda bildirilmesinin gerektiği durumlarda AGİ, Gelir Vergisi Matrahı ve Gelir Vergisi Kesintisi alanlarını nasıl doldurmam gerekiyor?

CEVAP: Sigortalının birden fazla satırda bildirilmesi gereken durumlarda, AGİ tek satırda bildirilmek zorundadır. Gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisinin ilgili satıra göre miktarları tespit edilebiliyorsa, bu miktarlar yazılmalıdır. Bunun yapılamadığı durumlarda sigortalıya ait gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisine ilişkin bilgiler tek satıra yazılmalı, diğer satılar boş geçilmelidir.

2. SORU: Okul Aile Birlikleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek üzere e-Beyanname şifresi alabilir mi?

CEVAP: 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin elektronik ortamda bizzat mükelleflerce/işverenlerce gönderilmesi” başlıklı 7. maddesinde “kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler” Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekler arasında sayılmıştır.
Muhtasar mükellefiyeti bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olan Okul Aile Birliklerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu (Ek-1)”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi dairesince kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

3. SORU: Apartman yönetimi olarak çalıştırdığımız kapıcı için yaptığımız ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapma zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamemizi elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunmakta mı? Elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunuyor ise beyannamemizi elektronik ortamda gönderebilmek için nasıl kullanıcı kodu, parola ve şifre alabiliriz?

CEVAP: Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını bildirme zorunluluğu olanlar da 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadır. “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de yapılabilir.

Bunun için;

– İnteraktif vergi dairesine Kullanıcı Kodu / Vergi Kimlik No / T.C. Kimlik No ve şifre bilgileri ile giriş yapılır.

– Şifresi olmayan mükellefler “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler.

– Sisteme girdiklerinde “İşlem Başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi” ile başvuruda bulunabilirler.

Apartman yönetimi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ekindeki “Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu (Ek-1) doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat ederek, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek için kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilir.

Bu mükellefler BDP programında yer alan 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin sadece SGK Bildirimleri bölümü doldurabileceği gibi, Internet Vergi Dairesinde Beyanname İşlemleri bölümünde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)” menüsündeki beyannameyi doldurarak da yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

Bu mükelleflerin dikkat etmesi gereken önemli bir konu da, oluşan tahakkuklarda damga vergisinin ilgili ayın 26’sına, SGK tahakkukunun ise ayın sonuna kadar ödenebiliyor olmasıdır. Her iki tahakkuk da kredi kartı ile ödenebilmektir.

Diğer taraftan, apartman yönetimleri istemeleri halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi (Ek-4)” düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da elektronik ortamda gönderebilir.

4. SORU: Apartman yönetimi olarak gelir vergisi kesintisine tabi sigortalı çalışanımız bulunmaktadır. Düzenli olarak Muhtasar Beyanname ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekteyiz. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamemizi elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunmakta mı? Elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunuyor ise beyannamemizi elektronik ortamda gönderebilmek için nasıl kullanıcı kodu, parola ve şifre alabiliriz?

 

CEVAP: 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile vergi kesintilerine ilişkin bilgilerle birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre gelir vergisi kesintisine tabi çalışanı bulunan apartman yönetiminin de vergi kesintilerine ilişkin bilgilerle sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamını Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Muhtasar mükellefiyeti bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü apartman yönetimlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu (Ek-1)”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi dairesince kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Diğer taraftan, apartman yönetimleri istemeleri halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

 

5. SORU: Mükellef olmayan gerçek kişi yazlık evinde kapıcı çalıştırmaktadır. İşçi için sadece sigorta primi ödemektedir. Mükellefin ikamet adresi ile yazlık evin bulunduğu adresler farklı yerdedir. Mükellefin elektronik ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderme talep formunu vermesi gereken yetkili vergi dairesi hangisidir? Mükellefin ikamet adresinin bağlı olduğu yer mi yoksa yazlığın bulunduğu yer vergi dairesi mi?

CEVAP : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayan gerçek kişiler için ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesidir. Yazlık evinde çalışan kapıcı için de daimi ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine beyanname vermelidir.

6. SORU: Özel nitelikte inşaat işi yapanlar çalıştırdığı sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını nasıl beyan edebilirler?

CEVAP: Özel nitelikte inşaat işi yapanlar için 2 durum söz konusu:

a. Başka işleri dolayısıyla 0003 Gelir Stopaj Vergisi mükellefiyeti bulunanlar:

Öteden beri mükellefiyeti bulunanlar vermiş oldukları Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine, yaptırdıkları özel inşaata ilişkin işyeri bilgileri ile bu işyeri SGK numarasında çalışan sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını da ekleyerek beyanname vermek zorundadır. Beyannamelerini elektronik ortamda verme konusunda 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanununda yer alan düzenlemelere göre, kendileri e-Beyanname gönderme şartlarını taşıyorlarsa kendileri şifre alarak, taşımıyorlarsa yine 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” veya “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

b. Özel nitelikte inşaat işi yapanlardan vergi mükellefiyeti bulunmayanlar:

Özel nitelikte inşaat işi yapanlar, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını bildirme zorunluluğu olan bir işveren durumunda ise, 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadır. 0003 Gelir Vergisi Stopajı mükellefiyeti bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de yapılabilir. Bunun için;

– İnteraktif vergi dairesine kullanıcı kodu / vergi kimlik no / T.C. kimlik no ve şifre bilgileri ile giriş yapılır.

 

– Şifresi olmayan mükellefler “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler.

– Sisteme girdiklerinde “İşlem Başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi” ile başvuruda bulunabilirler.

Vergi mükellefiyeti bulunmayan ve özel nitelikte inşaat işi yapanlar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ekindeki “Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu (Ek-1) doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat ederek, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek için kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler.

Bu mükellefler BDP programında yer alan 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin sadece SGK Bildirimleri bölümünü doldurabileceği gibi, Internet Vergi Dairesinde Beyanname İşlemleri bölümünde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)” menüsündeki beyannameyi doldurarak da yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

Bu mükelleflerin dikkat etmesi gereken önemli bir konu, oluşan tahakkuklarda damga vergisinin ilgili ayın 26’sına kadar ancak SGK tahakkukunun ayın sonuna kadar ödenebiliyor olmasıdır. Her iki tahakkuk da kredi kartı ile ödenebilecektir.

Diğer taraftan, apartman yönetimleri istemeleri halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” veya “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

7. SORU: 13/01/2020 ve VUK-122/2020-1 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi konusu yer alıyor. Çalışanlarımı bildirmek için ikinci şifreyi almak zorunda mıyım? 1003B kodlu beyannameyi kullanmak zorunda mıyım?

CEVAP: 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ücrete ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamını Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyen mükellefler için uygulamaya konulmuştur. Beyannamelerini kendileri gönderme yetkisi bulunan mükellefler istemeleri halinde mevcut kullanıcılarından ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak bu beyannameyi kullanabilirler.

8. SORU: Kurumlar vergisi mükellefinin merkezi Trabzon’da, şubesi (mükellefiyetli şube) Antalya’dadır. Antalya’daki şubede muhtasar beyanname işlemleri için farklı bir meslek mensubu ile çalışılmaktadır. Antalya’daki meslek mensubu muhtasar beyannameyi hazırlayıp Trabzon merkeze göndermektedir. Trabzon’da beyanname vermektedir. Diğer tüm muhasebe işlemleri Trabzon’dan yürütülmektedir. Meslek mensubu olarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yönelik işlemleri sadece Antalya’dan yürütebilmek için hangi işlemleri tesis etmemiz gerekir? (yetki tanımlanması yapılmazsa SGK yönünden giriş çıkışların kontrolü Trabzon’dan yürütülmesi gerekecektir. Konuyla ilgili ne yapılmalıdır?) Antalya’daki yetkili muhasebeci için aracılık sözleşmesi girilip yetki tanımlaması yapılabilir mi? Yani bir vergi kimlik numarası için iki ayrı aracılık sözleşmesi imzalanıp yetki verilebilir mi?

 

CEVAP: 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği vergi dairesi” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“(1) 193 sayılı Kanunun 98/A maddesiyle verilen yetkiye istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

b) Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları halde kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan; kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,
yer vergi dairesidir.

(2) Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

…”

açıklaması yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklama çerçevesinde, sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisini beyan ettiğiniz vergi dairesine vermeniz gerekmektedir.

Çalışanların ücret ödemeleri Trabzon merkezden yapılıyorsa sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri ile vergi kesintilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de merkezinizin bağlı olduğu yetkili vergi dairesine vermeniz gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Antalya’daki yetkili vergi dairesine verebilmeniz için ise şubede çalışanların ücret ödemelerinin şubeden yapılıyor olması ve bu ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yetkili vergi dairesinde gelir(stopaj) vergisi mükellefiyetinin bulunması gerekmektedir.
Aynı mükellef için farklı vergi dairelerinde iki ayrı aracılık sözleşmesi imzalanıp yetki verilebileceği için; Antalya’daki şubede çalışanların ücret ödemelerinin şubeden yapılıyor olması ve bu ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yetkili vergi dairesinde gelir(stopaj) vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde ayrı bir “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” düzenlenmesi ve 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği kapsamında sisteme bilgi girişi yapılması suretiyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Antalya’daki yetkili vergi dairesine verilebilir.

9. SORU: At sahibinin vergi mükellefiyeti yoktur ve yanında çalıştırdıkları seyisler için ödenen ücretlerden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Buna göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için ‘Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler, elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.’ denilmektedir. Ancak, at sahiplerinin sadece potansiyel vergi kimlik numaraları mevcuttur buna göre yetkili vergi dairesi ikametgâhlarının bağlı olduğu vergi dairesi midir? (Bazı at sahiplerinin bu faaliyetleri dışında şirket ortaklıkları ya da gelir vergisi mükellefiyetleri söz konusudur.)

CEVAP: At sahipleri için yetkili vergi dairesi,

1. Potansiyel vergi mükellefi olmaları durumunda veya vergi mükellefiyeti bulunmaması durumunda ikametgâhının bulunduğu,

2. Şirket ortaklığı olan at sahiplerinin;

a) Ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefiyeti bulunması durumunda bu mükellefiyetinin bulunduğu,

b) Ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaması durumunda ise ikametgâhının bulunduğu,

 

3. Ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefiyeti bulunması durumunda bağlı olduğu

yer vergi dairesidir.

10. SORU: Yalnızca Muhtasar Beyanname gönderen ve beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu olmayan kooperatifler GVK 98/A değişikliği ile getirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de elden verebilecekler mi? Elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunuyor ise beyannamemizi elektronik ortamda gönderebilmek için nasıl kullanıcı kodu, parola ve şifre alabiliriz?

CEVAP: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ile 213 sayılı VUK’un mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. A- Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kooperatiflerin( K.V.K. 4. Madde k bendine göre; tüketim ve taşımacılık Kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetleri bulunmamaktadır) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)nin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre almış olmaları halinde bu mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında söz konusu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmelerine izin verilen bu mükellefler diledikleri takdirde elektronik beyanname göndermeye aracılık yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla da beyannamelerini gönderebileceklerdir.

B- Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kooperatiflerin(K.V.K. 4. Madde k bendine göre; Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (…) (1) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri kurumlar vergisinden muaftır) söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde vergi dairesince kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Bu mükellefler diledikleri takdirde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik beyanname göndermeye aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Bu durumda mükelleflerin ilk beyanname gönderilmeden önce gerekli kayıt işlemlerinin yapılması için yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

11. SORU: Avukata yapılan ödemeler dolayısıyla yaptığımız serbest meslek kesintisi ve çalıştırdığımız 5 işçi için yaptığımız gelir vergisi kesintisi nedeniyle 3 aylık olarak Muhtasar Beyanname veriyoruz. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’ ne göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık olarak mı vereceğiz?

CEVAP: Hâlihazırda muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştıran mükelleflerin, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak bu mükellefler (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar ile 10 kişiden fazla işçi çalıştıranlar hariç olmak üzere) Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dâhil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir. Diğer taraftan, muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 26 ncı günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

12. SORU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi aylık olduğu için 3 aylık muhtasar mükellefiyeti olanların vergi dairesi sicil kayıtlarında ekranlarında mükellefiyetleri aylık mı yoksa 3 aylık mı kalacak? Vergilendirme dönemi otomatik olarak aylığa dönüştürülecek mi yoksa mükellefler dilekçe mi verecekler?

CEVAP: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde en az bir işçi çalıştıran mükellefler aylık mükellefiyete geçmek zorundadır. İşçi çalıştırmıyorlarsa üç aylık mükellefiyete devam edebilirler. Ekim-Aralık/2019 vergilendirme dönemi itibariyle verilen beyannamelerde en az bir işçi çalıştırdığı sistem tarafından tespit edilebilen mükelleflerin mükellefiyetleri sistem tarafından aylığa dönüştürülecektir. Mükellefler beyannamenin verileceği ay içerisinde mükellefiyetlerini kontrol ederek, dönüştürülme yapılmamışsa vergi dairesine bizzat başvurarak veya ivd.gib.gov.tr adresinden dilekçe vermek suretiyle dönem tipini “aylık” olarak değiştirebilirler.

13. SORU: 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi her şube için ayrı kullanıcı kodu, parola ve şifre alınarak gönderilebilir mi yoksa sadece merkez için mi kullanıcı kodu, parola ve şifre alınabilir?

CEVAP: 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderebilmek için mükellefler 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanununda yer alan düzenlemelere göre, kendileri e-Beyanname gönderme şartlarını taşıyanlar istemeleri halinde merkez veya mükellefiyetli şubeler için ayrı ayrı kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler.

14. SORU: İnternet Vergi Dairesi / Beyanname İşlemleri/Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)” sekmesinden kimler beyanname verebilir?

CEVAP: “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ( Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)” bölümünden vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunmayan ancak sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayıları beyan etmek zorunda olan apartman yönetimleri, vergiye tabi olmayan özel nitelikte inşat işi yapanlar, GMSİ mükellefi yanında çalışanlar vb. işverenler “0003 Gelir Stopaj Vergisi” mükellefiyeti tesis ettirmek suretiyle beyanname verebilir.

15. SORU: VUK-122/2020-1 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerine göre Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de ayrı bir kullanıcı kodu alabilirler mi?

CEVAP: 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için mükellefler 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanununda beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler arasında sayılıyorlarsa, kendi beyannamelerini göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler. Ancak bu kullanıcı kodu, parola ve şifre ile başkasına ait beyanname gönderilemez. Sadece kullanıcının bağlı olduğu vergi kimlik numarasına ait 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilebilir.

16. SORU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini zamanında gönderdim ancak vergiye ilişkin satırlarda düzeltme yapmak istiyorum. Vergi kısmını baştan ilk vermem gereken şeklinde doldurdum “SGK Bildirimleri” kısmını nasıl dolduracağım? Boş mu yoksa ilk vermem gereken şekilde düzenlemem gerekiyor mu?

CEVAP: Düzeltme işleminin sadece vergi kesintilerine ilişkin olması, prim ve hizmet bilgilerinde düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum olmaması halinde, SGK Bildirimleri kulakçığında “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde / beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.”kutucuğunun işaretlenmesi önceki beyannamelerinizde bildirmiş olduğunuz sigortalı bilgilerinin geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Bu bölümde değişiklik yapılmayacaksa tablo boş bırakılmalıdır.

17. SORU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini verdim, vergi bilgileri doğru, SGK kısmında değişiklik yapmam gerekiyor. Bu düzeltme beyannamesi nasıl olmalı? Vergi kısmını tekrar doldurup, SGK Bildirimleri kısmında sadece değiştirmek istediğim kısımları mı yazacağım?

CEVAP: Düzeltme işleminin sadece prim ve hizmet bilgilerine ilişkin olması, vergi kesintilerine ilişkin düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum olmaması halinde vergi kesintilerinin önceki beyannamede beyan edildiği şekliyle düzeltme beyannamesinde de yer alması gerekmektedir. Prim ve hizmete ilişkin düzeltmeler tabloda Asıl – Ek ve İptal şeklinde belirtilmesi, değişmeyen bilgiler için SGK Bildirimleri kulakçığında “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde / beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğunun gerekmektedir. Düzeltme beyannamelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler kılavuzlarda yer almaktadır.

18. SORU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde ayrı ayrı damga vergisi mi olacak yoksa tek bir damga mı olacak?

CEVAP: Beyannamenin damga vergisi tektir.

19. SORU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde vergi kesintileri ve sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını için ayrı ayrı tahakkuklar mı çıkacak? İkisinin de ödeme tarihleri aynı mı olacak?

CEVAP: Ayrı ayrı tahakkuk çıkacak ve ödeme zamanları ilgili mevzuatlarında belirtildiği şekilde olacaktır.

20. SORU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını göndermedim. Hem 213 sayılı Vergi Usul Kanunu açısından, hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca ayrı ayrı cezalar kesilecek mi?

CEVAP: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsus tek bir beyannamedir. Dolayısıyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, kanuni süresi içerisinde ve vergi bölümleri açısından doğru bir şekilde verilmişse 213 sayılı Vergi Usul Kanunu açısından ceza kesilecek bir durum oluşmamaktadır. İçeriğinde sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının yer almaması nedeniyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre belgenin verilmemesine ilişkin ceza kesilmeyecektir. Fakat sigortalıların bildirilmemesi nedeniyle ilgili kanunlarına göre cezalar kesilecektir.

21. SORU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verebilmek için e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi dışında yeni bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alınmalı mıdır?

CEVAP: Öteden beri kullanıcı kodu, parola ve şifresi olan mükellefler 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini gönderebilirler. Yeni bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak ücrete ilişkin bilgilerin beyan edilmesine yönelik 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini göndermek isteyen ve şartları taşıyan mükellefler önceki kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin yanında bu beyannameye özgü yeni bir kullanıcı kodu, parola ve şifre almalıdırlar.

22. SORU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanını gönderebilmek için serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin hâlihazırda var olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk” Sözleşmelerini yenilemeleri gerekir mi?

Cevap: Mükellefleri adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek isteyen serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, bu beyannamede sigortalılara ilişkin bilgiler yer alacaksa, prim ve hizmet bilgileri ile ilgili yeni sorumlulukları nedeniyle, 18.02.2017 tarihinden önce yapılmış olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni yenilemek zorundadır. Yenilenen sözleşmenin İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla sisteme girilmesi gerekmektedir. Şayet mükellefleri işçi çalıştırmıyorsa hâlihazırdaki “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile beyanname göndermeye devam edebilirler.

1003A MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

1003B MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

1003A KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İÇİN MÜKELLEFİYET TESİSİ

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ

Kaynak: GİB