E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri 18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmes…

 

 

18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu

E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri

18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu

Özet:

18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) in 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında, yeni beyannameye uygun olarak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Ek-3 “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile Ek-4 “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin değiştirildiği belirtilmişti.

Meslek mensuplarımızın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ’ni gönderilebilmeleri için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ni 18.02.2017 tarihinden sonra yenilemiş olmaları ve yenilenen sözleşmeleri internet vergi dairesi aracılığıyla sisteme girmeleri gerekmektedir.

Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ve “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) ile değiştirilmiş hallerini imzalamış ve sisteme girmiş meslek mensuplarının ise söz konusu sözleşmeleri yenilemelerine gerek bulunmamaktadır.

Meslek mensupları Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verme yükümlülüğü bulunmakla birlikte herhangi bir çalışanı bulunmayan müşterilerinin beyannamesini mevcut sözleşme hükümlerine göre (yeni bir sözleşme düzenlenmeden) elektronik ortamda göndermeye devam edebileceklerdir.

Diğer taraftan 122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1003B BEYANNAME KODLU SADECE ÜCRETE İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ ihdas edilerek mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderilebilme olanağı sağlanmıştır. Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

1003B Beyannamesi için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler koşulları uyuyorsa 1003A Beyannamelerini üç ayda bir vermeye devam edebilirler.

1003A ve/veya 1003B Beyannamesi içinse 18.02.2017 tarihinden sonra yenilenmediyse Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin yenilenmesi ve yenilenen sözleşmelerin internet vergi dairesi aracılığıyla sisteme girilmesi gerekmektedir.

 

30.09.2004 tarih ve 599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermelerinin uygun görüldüğü belirtilmiş ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi ile ilgili işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

1) Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının örneği 340 Sıra No.lu Tebliğin ekinde (Ek:2) yer alan, “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu” nu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

2) Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesi uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

Aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir.

Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle 340 Sıra No.lu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ni düzenlemeleri ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine vermeleri, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Öte yandan 193 sayılı Kanunun 98/A maddesinde,

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde bu Kanunun 98 inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir.

Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesine yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır.”

hükümlerine yer verilmiştir.

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’nde “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Mezkur Tebliğin 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Ek-3 “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile Ek-4 “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin bu 1 No.lu Tebliğ ekinde (sırasıyla Ek-6 ve Ek-7) yer aldığı şekilde değiştirildiği belirtilmektedir.

Buna göre; meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmek için müşterileriyle 340 Sıra No.lu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni ve münferit talepte bulunan müşterileriyle de 340 Sıra No.lu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ni 18.02.2017 tarihinden önce imzalamışlarsa, söz konusu sözleşmelerin MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) ile değiştirilmiş halleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Müşterileri ile 18.02.2017 tarihinden sonra müşterileri ile imzaladıkları “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ve “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) ile değiştirilmiş hallerini dikkate alan meslek mensuplarının ise söz konusu sözleşmeleri yenilemelerine gerek bulunmamaktadır.

Bununla birlikte meslek mensupları Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verme yükümlülüğü bulunmakla birlikte herhangi bir çalışanı bulunmayan müşterilerinin beyannamesini mevcut sözleşme hükümlerine göre (yeni bir sözleşme düzenlenmeden) elektronik ortamda göndermeye devam edebileceklerdir.

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Ek-3 “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile Ek-4 “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin 1 No.lu Tebliğ ile değişik halleri Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

1003B BEYANNAME KODLU SADECE ÜCRETE İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 13.1.2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı 122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Sirküler ekinde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu (Ücret ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)”nu (Ek-1) doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin yenilenme gerekçesi olan meslek mensuplarımızın yeni sorumluluk durumları ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığımız 26/01/2018 tarihli ve E.5688604 sayılı Yazı da Sirkülerimiz ekinde verilmiştir.

Ekleri İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB