İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 2048 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Karar Sayısı: 2048 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İli…

 

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2048)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 2048

25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31019 

Karar Sayısı: 2048

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “elektronik oyun merkezi” ibaresinden sonra gelmek üzere internet salonu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi umuma açık yerler ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerlerin; örgün eğitim kurumlan, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtlan ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.”

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elektronik oyun merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet salonu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin eki (EK-l)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “E- KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ” bölümündeki “f-İnternet Salonu” alt başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde yer alan “Masalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sırt sırta gelen sandalyeler” ibaresi eklenmiş ve söz konusu alt başlıklı bölümün sonuna 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“11- İnternet salonu için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranır; sorumlu müdür görevlendirilen hallerde ise bu şart, işyeri sahibi veya sorumlu müdürden birisi için aranır. Bu diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

12- İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremez.

13- Masalar en az 72×52 cm ölçülerinde olacak ve masa ile sandalye sırtı arasında en az 55 cm boşluk bulundurulacaktır.

14- Pencereler, dışarıdan içerisinin görünmesini sürekli olarak engellemeyen perde, jaluzi vb. malzemeler ile kapatılacaktır.

15- Duvarlarda, bilgisayar donanım birimlerinde (monitör, klavye, fare, yazıcı, tarayıcı, fare altlıkları vb.) ve bilgisayar yazılım birimlerinde (masaüstü ekran koruyucusu, masaüstü ekran arka planı vb.) ilgili mevzuatça yasaklanmış olan içeriklere sahip görseller, optik oyunlar, hologramlar (lazer fotoğraflar), sloganlar ve yazılar bulunamaz.

16- İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasaktır.

17- İnternet salonlarında, kullanıcılar arası paravan, kabin veya ayırıcı gibi unsurlar bulundurulamaz ve özel oda türü uygulamalar yapılamaz.”

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğe geçici 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“GECİÇİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin eki (EK-l)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “E- KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ” bölümündeki “f-İnternet Salonu” alt başlıklı bölümüne bu maddeyi ihdas eden yönetmelik değişikliği ile eklenen 12 nci, 14 üncü, 15 inci ve 17 nci maddeleri hükümlerine aykırı durumlar sırasıyla 4 yıl, 3 ay, 1 ay ve 3 ay içinde söz konusu hükümlere uygun hale getirilir.”

MADDE 6– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.