Özel Faturanın Onaylanma Süreci Değişti Özel Faturanın Onaylanma Sürecinde Değişiklik Yapıldı Özel fatura, Türkiye de yerleşik olmayanlara yapılan tes…

 

 

Özel Faturanın Onaylanma Süreci Değişti

Özel Faturanın Onaylanma Süreci Değişti

Özel Faturanın Onaylanma Sürecinde Değişiklik Yapıldı

Özel fatura, Türkiye de yerleşik olmayanlara yapılan teslim ve satışlarda (bavul ticaretinde) katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için düzenlenen belge olarak tanımlanmaktadır.

Özel fatura; beş nüsha olarak düzenlenmekte, birinci nüshası alıcıya verilmekte, ikinci, üçüncü ve dördüncü nüshaları eşya, gümrükten çıkarken onaylatılmak üzere alıcıya teslim edilmekte ve beşinci nüshası ise satıcıda kalmaktadır.

Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay içinde belirlenen gümrük kapılarından yurtdışına çıkarılması ve bu malların gümrük bölgesinden çıktığını gösteren bu gümrük kapılarında onaylatılmış özel faturanın bir nüshasının çıkış tarihinden itibaren en geç bir ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekmekte; yapılan satışlar, onaylı özel faturanın satıcı firmaya intikal ettiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile tam istisna kapsamında beyan edilmektedir.

Bu kapsamda özel faturaların onaylanma sürecine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Tebliğ düzenlemesinde;

“özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel faturanın onaylanmış sayılacağı” belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ değişikliği yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

8 Kasım 2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır.

Tamamı İçin Tıklayınız