Vergi Konseyi Yönetmeliği 12 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30946 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanıml… 

 

 

Vergi Konseyi Yönetmeliği

Vergi Konseyi Yönetmeliği

12 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30946

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 238 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Başkan: Vergi Konseyi Başkanını,

ç) Genel Kurul: Vergi Konseyi Genel Kurulunu,

d) Genel Sekreter: Vergi Konseyi Genel Sekreterini,

e) Genel Sekreter Yardımcısı: Vergi Konseyi Genel Sekreter Yardımcısını,

f) İcra Kurulu: Vergi Konseyi İcra Kurulunu,

g) Konsey: Vergi Konseyini,

ğ) Onursal Başkan: Hazine ve Maliye Bakanını,

h) Üye: Vergi Konseyi Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Oluşumu ve Görevleri

İlkeler

MADDE 4 – (1) Konsey, tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan bir danışma organı olup, uluslararası gelişmeleri ve ülkemiz koşullarını gözeten, katılımcılığa ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alan, değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimseyen ve sistemin tüm paydaşlarının güvendiği saygın bir kurum olmayı hedefler.

Konseyin oluşumu

MADDE 5 – (1) Konseyin Onursal Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanıdır. Konsey Başkanı, Bakan tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Doğal üyeler dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır.

(2) Konsey, aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Doğal üyeler: Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter.

b) Temsilci üyeler: Kurumlarınca seçilen veya görevlendirilen vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye alanlarında birikim ve deneyim sahibi kişilerden oluşmak üzere;

1) Sivil toplum grubu: Bakan tarafından belirlenecek kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu, işçi ve işveren konfederasyonları, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca görevlendirilecek birer temsilci üye,

2) Kamu kesimi grubu: Bakan tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer üye.

c) Seçilmiş üyeler: Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından seçilen; vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbislerden (en az üçte biri üniversitelerden olmak üzere) yeterli sayıda üye.

(3) Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemez. Konsey çalışmalarında bütün üyeler eşit oya sahiptir.

Konseyin görevleri

MADDE 6 – (1) Konseyin, vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili konulardaki araştırma ve çalışmalarını, toplumun çeşitli kesimleri ve gelir politikalarını belirleyen kurumlarla paylaşmak, uluslararası gelişmelerin ışığında ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşmaya dayalı çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere, başlıca görevleri şunlardır:

a) Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda mevzuatla ilgili çeşitli taslaklar hazırlamak, sistemde aksayan ve uygulamada sorun yaratan konularda toplumun çeşitli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek suretiyle, çözüm önerileri getirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak.

b) Vergi hukuku, vergi politikası ve vergi teorisine ilişkin çağdaş ve uluslararası gelişmelerle ve yargı kararlarını izleyerek bu maddede belirlenen amaçlara uygun bir vergi sistemi oluşturulması için önerilerde bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası panel ve benzeri toplantılar ve yarışmalar düzenlemek, üniversitelerle işbirliği içinde ortak projeler geliştirmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle vergi araştırmaları ile ilgili organizasyonlar oluşturmak.

c) Bakan tarafından incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirmek.

ç) Talep edildiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüş bildirmek.

d) Yukarıdaki hususlarda belirlenen görüş ve önerileriyle ilgili olarak yapılan çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiğinde yaptığı çalışmaları yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Organları ve Çalışma Usulü

Konseyin organları ve görevleri

MADDE 7 – (1) Konseyin organları ve görevleri şunlardır:

a) Genel Kurul: Genel Kurul, Vergi Konseyi üyelerinden oluşur. Genel Kurul, 6 ncı maddede belirtilen görevleri doğrultusunda;

1) Yıllık çalışma programını görüşür ve Bakanın onayına sunulmak üzere kabul eder.

2) Toplantı gündeminde belirlenen konularda veya hazırlanan raporlarla ilgili görüş bildirir.

3) Gündeme alınması gereken konularda önerilerde bulunur.

b) Konsey Başkanı: Başkan, Konseyi yönetir ve temsil eder.  Başkan, Konseyin etkin ve verimli çalışmasını sağlar ve toplantılara başkanlık eder. Başkanın yokluğunda Konseye Genel Sekreter başkanlık eder. Başkanın görevleri şunlardır:

1) Konseyi temsil sıfatıyla, gerektiğinde konsey faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmak.

2) Konsey çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

3) Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek.

4) Konseyin toplanma gündemi, tarihi ve yerini gerektiğinde üyelerin de görüşünü alarak tespit etmek ve üyeleri toplantıya davet etmek.

5) İhtiyaç halinde çeşitli konularda çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak ve bunların çalışmalarını sağlamak.

6) Konsey Genel Kurulu gündeminde bulunan konuların hangi komisyonlarda görüşüleceğini tespit etmek.

7) İcra Kuruluna başkanlık etmek.

8) İcra Kurulunun ve komisyonların faaliyetlerini izlemek.

9) Genel Kurul tarafından kabul edilen yıllık çalışma programını Bakanın onayına sunmak.

10) 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler için görevlendirme yapmak.

c) İcra Kurulu: İcra Kurulu, Konseyin yürütme organıdır. Bakan tarafından, bir yıl süre için Konsey amaçlarını gerçekleştirmek, çalışmalarını yönetmek, koordine etmek, Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, çalışma programları hazırlamak üzere, ihtiyaca göre en fazla 11 kişilik bir İcra Kurulu oluşturulur. Konsey Başkanı, İcra Kurulunun da başkanıdır. Başkanın yokluğunda İcra Kuruluna Genel Sekreter başkanlık eder. Başkan, İcra Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapar. Genel Sekreter de Kurulun üyesidir. İcra Kurulunun görevleri şunlardır:

1) Konseyin yıllık çalışma programını hazırlamak ve Bakan onayından sonra uygulamaya koymak.

2) Komisyon raporlarını incelemek, görüşmek ve gerektiğinde Genel Kurula sunmak.

3) Konsey çalışmaları ve görev konusuyla ilgili olarak Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bilgi akışını sağlamak.

4) İcra Kurulunun görüş ve önerilerini Başkan vasıtasıyla Genel Kurula sunmak.

5) Yapılan çalışmaları yıl sonunda raporlayarak kamuoyuna sunmak.

ç) Genel Sekreterlik: Konseyin çalışmalarının sürekli ve düzenli olarak yürütülebilmesi amacıyla, Konsey bünyesinde Genel Sekreterlik oluşturulur. Genel Sekreter vergi hukuku uygulamaları alanında bilgi, birikim ve tecrübe sahibi kişiler arasından Başkanın önerisi ile Bakan tarafından görevlendirilir. Görevlerin yürütülmesinde Genel Sekretere yardımcı olmak üzere yeterli sayıda genel sekreter yardımcısı Bakan onayıyla görevlendirilebilir. Genel sekreter yardımcıları, Başkan ve Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirirler. Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

1) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.

2) Konseyin raportörlük, dosyalama, evrak giriş-çıkış işlemlerini ve arşiv faaliyetlerini yürütmek.

3) Genel Kurul ve İcra Kurulu toplantılarının organizasyonlarını yapmak, Konseyin toplanma tarihi ile yer ve gündemini Konsey Başkanının onayıyla üyelere bildirmek, çalışma grupları ile komisyon üyelerine gerekli çağrıda bulunmak ve bunların çalışmalarıyla ilgili gündemlerini takip etmek.

4) Başkan adına Konsey çalışmalarına ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesi, üyeler ile ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini veya dağıtımını, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

5) İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlamak.

6) Konseyin görevleri arasında sayılan organizasyonları, Başkanın onayı ve bilgisi dahilinde yapmak.

7) İcra Kurulu ile çalışma grupları ve komisyonların çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak.

8) Başkanın yetkisini devrettiği görevleri veya uygun göreceği diğer görevleri yapmak.

d) Çalışma grupları ve komisyonlar: Konsey, kendi üyeleri arasından veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşmak üzere çalışma grupları ve komisyonlar kurabilir. Bunlar, Konsey tarafından kendilerine verilecek olan görev kapsamında, görüş ve önerileri ile gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda mevzuat taslakları hazırlar, çalışmaları yürütür ve sonuçlandırarak raporlarını İcra Kuruluna sunar. Çalışma grupları veya komisyonlara, Başkanın belirleyeceği çalışma grubu veya komisyon üyesi başkanlık eder. Bu kişilerin görev süreleri, çalışma grupları ve komisyonlarının çalışma süresi ile sınırlıdır. Bunlar, belirlenen sürede görevlerini tamamlayarak hazırlayacakları raporları değerlendirilmek üzere Başkana sunarlar. Çalışma grupları ve komisyon üyeleri, konularının Konseyde görüşüldüğü toplantılara çağrılabilirler. Çalışma grupları ve komisyonların çalışmalarında, oylama yerine uzlaşma esası geçerli olmakla birlikte, bunların başkanları gerektiğinde oylama yapabilir. Oylama sırasında çalışma grupları ve komisyonda bulunanların salt çoğunluğuyla karar alınır.

Genel Kurulun çalışma usulü

MADDE 8 – (1) Genel Kurulun toplantı ve çalışma usulü aşağıdaki gibidir:

a) Genel Kurul yılda en az dört defa olağan toplantısını yapar. Genel Kurul, ayrıca Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantıların yeri ve tarihleri ile gündeme ilişkin bilgi dosyaları üyelere toplantı gününden en az beş gün önce Genel Sekreterlik tarafından bildirilir.

b) Toplantı yeri ve gerekli ihtiyaçlar Bakanlıkça sağlanır. Toplantıların gündemi, İcra Kurulu ile çalışma grubu ve komisyon başkanlarından gelen bilgi ve görüşler değerlendirilerek, Başkan tarafından belirlenir.

c) Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Üyeler, haklı bir mazeretleri olmadıkça bütün toplantılara katılmakla yükümlüdürler. Ayrıca, toplantılara gündeme göre Bakanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer de katılabilir. Genel Kurul toplantılarına Başkan veya Genel Sekreter tarafından kamu veya özel sektörden kişiler de davet edilebilir.

ç) Konsey Genel Kurulunun kararlarında, ortak akıl ve uzlaşma esastır. Konsey, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Konsey çalışmaları ve tartışmalarında ileri sürülen görüşler, toplantı tutanağıyla tespit olunur. Çoğunluk görüşüne katılmayan üyeler, kendi görüşlerini tutanağa yazdırabilirler veya talepleri halinde, toplantıyı izleyen iki gün içerisinde yazılı olarak görüşlerini Başkana gönderebilirler. Toplantı tutanaklarının birer örneği, ayrıca tüm üyelere Genel Sekreter tarafından gönderilir. Toplantı tutanakları ve raporları, Başkanın onayı ile Genel Sekreter tarafından Bakanlığa gönderilir ve gerekli görülenler Konseyin resmi web sayfasında yayımlanır. Konsey raporları, gerektiğinde üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlara da Başkanın onayıyla Genel Sekreterlik tarafından gönderilebilir.

İcra Kurulunun çalışma usulü

MADDE 9 – (1) İcra Kurulu toplantı ve çalışma usulü aşağıdaki gibidir:

a) İcra Kurulu toplantıları, ayda iki defa yapılır. Başkan gerekli gördüğü hallerde İcra Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. İcra Kurulunun gündemi, Genel Kurul gündemi esas alınarak belirlenir. Kurul üyelerinden gündeme eklenmesi istenen maddeler de, Başkan tarafından öncelikleri değerlendirilerek dahil

b) İcra Kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İcra Kurulu, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kurul üyeleri bütün toplantılara katılmakla yükümlüdürler. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler, Başkan tarafından görev sürelerinin bitimi beklenmeden değiştirilebilir.

Çalışma grubu ve komisyonların çalışma usulü

MADDE 10 – (1) Çalışma grubu ve komisyonların çalışmasıyla ilgili usuller, İcra Kurulu ile çalışma grubu ve komisyon başkanları tarafından belirlenir. Bunların çalışmalarıyla ilgili toplantıların sonuçları bir tutanakla tespit edilir, bu tutanaklar ve düzenlenen raporlar İcra Kuruluna sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Huzur hakkı ve giderler

MADDE 11 – (1) Konsey Başkanı ve üyelerine bu görevleri sebebiyle, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 238 inci maddesi hükmü uyarınca; uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000), bulunmayanlara (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ve ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, her toplantı için damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın Bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenir. Konsey üyelerinden temsilcisi bulundukları kurum ve kuruluşlarca yol ve konaklama giderleri karşılanmayanların bu giderleri, Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Konseyin çalışmalarıyla ilgili personel, araç gereç ve donanım ile her türlü cari giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(3) Ayrıca, Konsey çalışmaları çerçevesinde yapılacak ulusal ve uluslararası alandaki etkinliklere, İcra Kurulu kararıyla Konseyde temsilcisi bulunan kurum veya kuruluşlardan yardım ve destek alınabilir.

Konsey üyeliğinin sona ermesi

MADDE 12 – (1) Vergi Konseyi üyeliği aşağıdaki durumlarda sona erer:

a) Doğal üyeliklerde, bağlı bulunulan makam ve görevlerden ayrılma.

b) Temsilci üyeliklerde, üyenin temsil ettiği kurumdan ayrılması veya temsil edilen kurumun üyesini değiştirmesi veya görev süresinin dolması veya temsil edilen kurumun Konseye üye görevlendirme hakkının sona ermesi.

c) Temsilci veya seçilmiş üyeliklerde;

1) Konsey toplantılarına yazılı olarak bildirilecek haklı mazeretler dışında bir yıl içerisinde beş kez veya peş peşe üç defa katılmama halinde kendiliğinden,

2) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerince ve diğer mali kanunlardan herhangi birine aykırı davranış dolayısıyla hapis cezası ile cezalandırılmış olma veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre Devlet memuru olmaya engel suçlardan biri ile mahkum olma hallerinde kendiliğinden (Bu hallerde, dava açılmasından sonuçlanmasına kadar Konsey üyeliği, Konsey kararı ile askıya alınabilir),

3) İcra Kurulunca belirlenen ve Genel Kurulca onaylanan etik kurallara uyulmaması hâlinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla,

sona erer.

(2) Başkanın ve üyelerin seçimlerinde izlenen usullerle her zaman görevleri sona erdirilebilir. Başkanlığın, temsilci veya seçilmiş üyeliklerden birinin boşalması halinde aynı usulle seçim yapılır.

(3) Görev süresi sona eren Başkanın ve üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

(4) Çalışma dinamiğinin temini ve yeni fikirlerin Konseyde temsili amacıyla, her yıl üye sayısının en fazla 1/3’üne kadar üye değişimi yapılabilir.

Bilgi ve yardım isteme

MADDE 13 – (1) Başkan, Konsey çalışmaları ile ilgili olarak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve yardım alabilir. Kamu kurum ve kuruluşları bu çerçevede talep edilen bilgi ve yardımı sağlarlar.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde oluşacak tereddütlerin giderilmesi bakımından uygulanacak usul ve esasları belirlemeye Bakan yetkilidir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 15 – (1) 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.