2020 MTV Yeniden Değerleme Oranı 23 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30987 Karar Sayısı: 1839 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına… 

 

 

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)

2020 MTV Yeniden Değerleme Oranı

23 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30987

Karar Sayısı: 1839

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22 /12/2019 TARİHLİ VE 1839 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 12 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2– (1) Bu Karar, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.