Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 4148…

 

 

Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması – SGK Genel Yazı

 

 

Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 41481264-207.02-E.5994808

Tarih: 12/05/2020

Konu : Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 23/12/2019 tarihli ve 20240865 sayılı Genel Yazıyla;

-5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan prim teşvikine ilişkin, sahte sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında aylık prim ve hizmet belgesinde kalan sigortalı sayısının 10 kişinin altına düştüğü durumlarda,

-5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ilave altı puanlık indirimine ilişkin, sahte sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında aylık prim ve hizmet belgesinde kalan sigortalı sayısının (2016/Mart öncesi için) 10 kişinin altına düştüğü durumlarda,

işverenlerin söz konusu teşvikten usulüne uygun yararlanmış kabul edilecekleri açıklanmıştı.

Bu defa, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinden alınan yazılardan, 4447 sayılı Kanunun geçici 10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan prim teşviklerinden yararlanan işverenlerin; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında ilgili kanun maddelerinde belirtilen ortalamaya ilave olma şartının ihlal edilmesinden dolayı sonradan hata listesine düştükleri belirtilerek, bu durumdaki işverenlerin söz konusu genel yazı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Ortalamaya ilave olma şartı dahil diğer tüm şartları sağlayarak 4447 sayılı Kanunun geçici 10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan prim teşviklerinden yararlanan işverenlerin, Kuruma bildirdikleri sigortalılardan, sahte sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında bazı aylarda “ortalamadan az çalıştırılmış” hata mesajı nedeniyle hataya düşmeleri durumunda, söz konusu işverenlerin bahse konu teşviklerden usulune uygun yararlanmış kabul edilmeleri ve hata listelerinden çıkarılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan prim teşviklerine ilişkin olmak üzere; işverenlerin Kuruma bildirdikleri sigortalılardan, sahte sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında bazı aylarda söz konusu teşviklerden bazı sigortalılardan dolayı ortalamanın altına düşülmesi halinde, bu işverenlerin ilgili teşviklerden usulüne uygun yararlandığı kabul edilecektir.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen hallerle sınırlı olmak kaydıyla, İşveren İntra / Teşvikler ve Tanımlar / Hatalı Teşvik Bildirimi Sorgulama / Güncelleme menüsünde yer alan “Hizmet çakışması nedeniyle oluşan kaydı sil” ekranları vasıtasıyla 06111, 06645, 0687, 1687, 17103, 27103 kanun numaralı “ortalamadan az çalıştırılmış” hata açıklaması ile hata listelerinde yer alan kayıtların hata listesinden çıkartılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, yukarıda belirtilen ve “Hizmet çakışması nedeniyle oluşan kaydı sil” butonu vasıtasıyla hata listesinden çıkartılması gereken hatalı dönemlerin, İşveren İntra-Hatalı Teşvik Bildirimi Sorgulama / Güncelleme” menüsünden yapılacak güncelleme ile tekrar aktif hale getirilmeyeceğinin dikkate alınması ve hata listesinden çıkartılacak işyeri ile dönemler için gerekli kontrol ve incelemelerin titizlikle yapılarak, sadece cari dönemde ortalamaya ilave olma şartının sağlanmasına rağmen hizmet çakışması nedeniyle sonradan yapılan hizmet iptali sonucunda ortalama sigortalı sayısı yönüyle hata listesine düşen sigortalının söz konusu buton vasıtasıyla hata listesinden çıkartılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V.