24/4/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

14 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31155

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/4/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta su bulunur. Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve arıtma tesisatı yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Belgeli yatırımların veya girişimlerin tanıtımı, Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Yanıltıcı nitelikte tanıtımlarda bulunulamaz. Belgeli tesisler Bakanlıkça istenilen her türlü bilgiyi ve evrakı zamanında ibraz etmekle yükümlüdür. Tesislerde kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir yerde şikayetlerini ulaştırabilecekleri Bakanlık adres, telefon numaraları ile elektronik posta adresi belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan tesislerin girişte ve iç mekan dolaşımında, bedensel engelli kullanıcılara göre tasarlanmış azami % 6 eğimli rampalar, asansör, özel tuvalet ile özel işaretler gibi fiziki düzenlemeler,”

“b) Kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan tesislerde, %1 oranında bedensel engellinin kullanımına yönelik koltuk, işitsel ve görsel düzenlemeler,”

“c) Tesisin fonksiyonuna göre danışma, bilgilendirme, gişe düzenlemelerin yer aldığı giriş holü, (yeterli alana sahip fuaye olması halinde ayrıca giriş holü aranmaz)”

“g) İdari ofis,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sahne ve gösteri sanatları salonu

MADDE 19 – (1) Sahne ve gösteri sanatları salonu; uygun donanıma sahip bir sahne ile seyircilerin sahneyi kolaylıkla izlemesine olanak sağlayan seyirci salonu ile hizmet ünitelerinden oluşan; tiyatro, sinema, dans, müzikal, opera, bale, konser, konferans gibi kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, eğitim amaçlı da kullanılabilen, tesisler olup, aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Salon/salonlarla bağlantılı, toplam salon/salonların kapasitesinin %50’sine hizmet verecek oranda, kişi başı 0,8 metrekare alan ayrılan, fuaye/fuayeler,

b) Büfe hizmeti,

c) Farklı amaçlara hizmet veren ünitelerin veya bu Yönetmelikte belirtilen türlerin bir arada bulunması halinde ayrı ayrı fuaye alanları düzenlenmesi, ünitelerin tamamının ana fuaye ile bağlantılı olması durumunda ünitelerin fonksiyonlarını aksatmaksızın gerekli düzenleme,

ç) En az bir adet depo alanı,

d) Düzenlemeleri aşağıda belirtilen en az kişi başı 0.70 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş en az 50 kişilik seyirci kapasitesi olan salon:

1) Sahnenin en arka sıra ve en ön sıra dahil tüm oturma yerlerinden ergonomik oturma ve görme açısının sağlandığı düzenleme,

2) Sıra iç geçiş temiz genişliğinin en az 30 cm olması,

3) Koltuk kümeleri arasında rahat geçiş imkanı veren koridorlar,

4) Ara dolaşım alanlarının ve rampaların bitiş kaplamalarında kaymayı önleyici zemin kaplaması,

5) 50 kişi üstü kapasitedeki salonlarda en az iki çıkış imkanı,

6) Salonlarda ses emici ve yansıtıcıları içeren akustik düzenleme ve donanım malzemelerinin sağlanması,

e) Salon kapasitesiyle orantılı ve çeşitli gösteri sanatlarının sergilenmesine uygun, aşağıdaki niteliklere sahip sahne düzenlemesi:

1) Sahnede canlı müzik yapılması halinde orkesta yeri düzenlemesi,

2) Sahne zemininde ve/veya tavanında dekorların kısa sürede değişebilmesini sağlayacak asansörler ve raylı sistemlere bağlı mekanik araçlar veya aynı işlevi görecek teknik donanımlar,

3) Sahne ışık ve ses sistemleri ile kontrol odası,

4) İlgili kurumdan onaylı olarak sahne sanatı eğitimleri verilmesi halinde en az iki adet yeterli büyüklükte, uygun donanımı olan prova veya çalışma odası,

5) Sahne arkası ile bağlantılı sanatçı duş, tuvalet, soyunma mahalli,

6) Sahne kullanımı ile ilgili depo, atölye ve malzeme girişinin farklı kotlarda olması halinde rampa veya yük asansörü.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletmeye açılma süresi yatırım belgesi verilmesinden itibaren dört yıla kadar olmak üzere yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Kısmi kültür girişimi belgesinde yatırım kapsamında kalan ünitelerin yatırım süresi için de yatırım belgesi için geçerli olan süreler uygulanır. Ancak işletmeye açılma süresi, mücbir sebepler dolayısıyla belge sahibinin talebi halinde ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, başlangıçta verilen yatırım süresini geçmemek kaydıyla, en fazla iki defa uzatılabilir. Tahsisli arazilerde bu süre tahsis koşullarına göre belirlenir. Belgeli kültür yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan belgeler ile birlikte yazılı olarak başvurulur.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/4/2009 27209
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 27/3/2012 28246
2- 16/10/2018 30567