İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri 04 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31145 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 22/9/2004 tarihli ve 25591…

 

 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri

04 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31145

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/9/2004 tarihli ve 25591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 263 üncü ve 276 ncı maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Araştırma raporu: Dernekler hukuku veya uygulamasıyla ilgili bir konunun ya da Genel Müdürlüğün görev alanına giren başka bir konunun araştırılması sonucu düzenlenecek raporu,

Bakan: İçişleri Bakanını,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Başkan: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Denetim Hizmetleri Başkanını,

Genel Müdür: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünü,

Denetçi: İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi Yardımcılarını,

Denetim raporu: Bir derneğin faaliyet, kayıt ve işlemlerinin tamamının ya da bir kısmının denetlenmesi sonucu düzenlenecek genel denetim raporu, tevdi raporu, özel denetim raporu veya özel denetim tevdi raporunu,

Dernek: 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernekler ile derneklerin şube ve temsilciliklerini; derneklerin üst kuruluşları ve temsilciliklerini; bu kuruluşların yurt dışındaki şube veya temsilciliklerini; merkezleri yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini; 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri,

Eleme sınavı: Merkezi usulle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS),

Giriş sınavı: Dernekler Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için, KPSS sonuçlarına göre Bakanlıkça belirlenecek taban puan üzerinde puan alan adayların katılacağı yazılı ve sözlü sınavı veya sözlü sınavını,

İnceleme raporu: Bir veya birden fazla dernekle ilgili olarak belli bir konunun araştırılması sonucu düzenlenecek raporu,

Sınav komisyonu: Giriş ve yeterlik sınavını yapan komisyonu,

Sivil toplumla ilişkiler birimi: İllerde il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünü, ilçelerde ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanın” ibaresi “Genel Müdürün” olarak, “Başkana” ibaresi “Genel Müdüre” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Dernekler Dairesi Başkanın” ibaresi “Genel Müdürlüğün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6 – Denetçilerin çalışmaları, Genel Müdür ve Başkan tarafından düzenlenir. Genel Müdüre yardımcı olmak üzere bir denetçi, Başkan olarak Bakan tarafından atanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanın” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlığa” ibaresi “Genel Müdürlüğe” ve “Başkanın” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Genel Müdürün Görev ve Yetkileri” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Başkan” ibaresi “Genel Müdür”olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “programlarını hazırlamak” ibaresi “programlarının hazırlanmasını”olarak, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “sonuçlarını takip etmek” ibaresi “sonuçlarının takip edilmesini sağlamak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “tarihte 30” ibaresi “yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35” ve (f) bendinde yer alan “Öğrenci” ibaresi “Ölçme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavın şekli, yeri ve tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı, unvanı, alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, KPSS taban puanı ve türü, istenilecek belgeler ve değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler ile diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

“Sınavın tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen boş kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “kurulu” ibaresi “komisyonu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı “Sınav Komisyonu” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “kurulu” ibaresi “komisyonu” olarak değiştirilmiştir.

“Yazılı ve/veya sözlü sınavı yürütecek olan sınav komisyonu Personel Genel Müdürünün başkanlığında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı veya Yardımcısı, Başkan ve bir Denetçinin katılımı ile teşekkül eder. Sınav komisyonu sınav tarihinden en çok 15 gün önce Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “kurulu” ibareleri “komisyonu” olarak ve “kurulunca” ibaresi “komisyonunca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan “kurulu” ibareleri “komisyonu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurulunca” ibareleri “komisyonunca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav sonuçları, sınav bitimi tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlık resmi internet adresinden ilan edilir. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Bakanlık resmi internet adresinden adaylara duyurulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavının sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen sayı kadar aday, listedeki KPSS puan sıralamalarına göre sözlü sınava alınır. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınav komisyonu tarafından en az 15 gün önce Bakanlık resmi internet adresinden duyurulur.”

“Sözlü sınav konuları, genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi konularından oluşur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 21 – Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Kesin başarı puanı, sözlü sınavda alınan nottur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır” ibaresi “ilan edilen boş kadro sayısı kadar olmak üzere yedek açıklanır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık Makamının” ibaresi “Bakan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 24 – Giriş sınavına başvuran adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listelerine itirazlar, listelerin ilanından itibaren üç iş günü içinde sınav komisyonuna yapılır. Giriş sınav komisyonuna itiraz edilen hususlar belgelendirilmesi şartı ile kabul edilir. Bu itirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir. İnceleme sonucuna müteakip kesin değerlendirme sonuç listeleri Bakanlığımız resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir bildirimde bulunulmaz.

Sınav sonuçlarına ait kesin olmayan başarı listelerine itirazlar, listelerin ilanından itibaren üç iş günü içinde sınav komisyonuna yapılır. Giriş sınav komisyonuna itiraz edilen hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilir. Bu itirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir. Sonuç itiraz eden adaylara yazı ile bildirilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “usül” ibaresi “usul” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlıkça” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üçüncü aşamada, araştırma yeteneğini geliştirme ve derneklerle ilgili belli bir konuda detaylı bilgi sahibi olmaları için Denetçi Yardımcılarına Genel Müdürlükçe belirlenecek konularda tez hazırlattırılır. Tez komisyonunun oluşturulması, tezin kabulü ve teslimine ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir. Tezlerin yetişme döneminin bitiminden iki ay önce Genel Müdürlüğe verilmesi gerekir. Tezler, Genel Müdür, Başkan ve bir Denetçiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir ve komisyon huzurunda Denetçi Yardımcıları tarafından savunulur. Tezler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve tezlerin kabul edilmesi için en az 70 puan alınması şarttır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Tezleri kabul edilmeyenler yeterlik sınavına çağrılmazlar.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan “Başkanın” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29 – Tezlerini verilen ilave süre içinde sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyen veya refakatine verilen Denetçilerin düzenleyecekleri raporlar da dikkate alınarak 9 uncu maddede belirtilen yasak fiil ve davranışları tespit edilen Denetçi Yardımcıları, Genel Müdürlüğün görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile yeterlik sınavı beklenmeksizin Denetçilik mesleğinden çıkarılarak öğrenim durumları ve kadro derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30 – Dernekler Denetçi Yardımcılığı yetiştirme programını başarı ile tamamlayanlar, yeterlik sınavına çağrılır. Yeterlik sınavının tarihi en az iki ay önce belirlenerek Denetçi Yardımcılarına bildirilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başkan ve iki Denetçiden” ibaresi “Genel Müdür, Başkan ve bir Denetçiden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı “Yeterlik Sınav Komisyonu” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “kurul” ibaresi “komisyon” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 33 – Yeterlik sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır:

a) Mevzuat ve uygulaması; 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 10/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun, 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (altıncı kısım sekizinci bölüm) Denetçilik mesleğini ilgilendiren hükümleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bu kanuna atfen çıkarılan yönetmelikler.

b) Muhasebe; genel muhasebe, şirketler muhasebesi, envanter ve bilanço, bilanço analizi ve teknikleri.

c) İnceleme ve araştırma usulü; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurulunca” ibaresi “komisyonunca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan “Dernekler Dairesi Başkanlığının” ibaresi “Genel Müdürlüğün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Başkan olarak görev yaptıktan sonra Dernekler Denetçiliğine dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Dernekler Denetçisi var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

Dernekler Denetçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlığa” ibaresi “Genel Müdürlüğe”, “Başkanlıkça” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Yüksek Mahkemeler” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “faks, teleks ya da telgrafla Başkanlığa” ibaresi “Genel Müdürlükçe belirlenen elektronik haberleşme ve yazışma yöntemleri ile Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetçiler; 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre düzenleyecekleri görev yolluğu bildirimlerini, posta ve diğer ödemelerine ilişkin belgelerini tahakkuk işlemeleri için Genel Müdürlüğe ulaştırırlar.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Denetleme sonucunda” ibaresi “Denetim, inceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 50 – Denetçiler, denetim görevleri sırasında zamanaşımı sürelerini resen dikkate alırlar. Zamanaşımına uğrayacağını tespit ettikleri konulara ilişkin raporlarını, denetim sonunu beklemeksizin düzenleyerek ilgili mercilere ve Genel Müdürlüğe gönderirler.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanlığa” ibaresi “Genel Müdürlüğe” ve “Başkanlıkça” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlığa” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinde yer alan “Dernekler Birimlerince” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimlerince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde yer alan “Başkanlıkça” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinde yer alan “Başkanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 40 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.