Ekli “Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına

10 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31151

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 2649

Ekli “Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI KAPSAMINA ALINACAK KAMU İDARELERİ VE HESAPLARIN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 8/8/2018 tarihli ve 17 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında açılmış hesaplan dışında kalan hesaplarda tutulan malî kaynakları ile özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumlan, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu haricindeki fonlar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıklan haricindeki özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları ve bunların döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarruftan altında bulunan her türlü malî kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.