Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü 28 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31169 Karar Sayısı: 2678 Ekli “Türkiye Ödeme v…

 

 

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü (Karar Sayısı: 2678)

 

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü

28 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31169

Karar Sayısı: 2678

Ekli “Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü”nün yürürlüğe konulmasına, 6493 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE I- (1) Bu Statünün amacı, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca kurulan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke, usu! ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Statü, 6493 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Statünün uygulanmasında;

a) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini.

b) Birlik: Tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğini,

c) Elektronik para kuruluşu: 6493 sayılı Kanun kapsamında elektronik para İhraç etme yetkisi verilen tüzel kişiyi,

ç) Ödeme kuruluşu: Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi,

d) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

e) Üye: Birlik üyesi elektronik para kuruluşunu, ödeme kuruluşunu ve PTT’yi.

f) Yönerge: Bu Statü kapsamında Birlik Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve Birlik Yönetim Kurulunca onaylanan düzenlemeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Merkezi, Amacı, Görev ve Yetkileri ile Üyelik

Birliğin merkezi ve merkez dışı teşkilatı

MADDE 4- (1) Birliğin merkezi İstanbul’dadır. Birlik, yurt içinde gerekli teşkilatı kurabilir.

Birliğin amacı

MADDE 5- (1) Birliğin amacı; üyelerinin müşterek İhtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, birbirleri, temsilcileri ve müşterileri ile olan İlişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak, üyelerin dayanışma içerisinde çalışmasını, iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişimini sağlamak, üyeler arasında rekabetçi ortamın korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini ve ödemeler alanının gelişmesini temin etmektir.

Birliğin görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Birlik, 5 inci maddede sayılan amaçlara ulaşmak üzere aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

a) Mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin ve birlik içinde ekonominin İhtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak.

c) Üye kuruluş mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarım belirlemek.

ç) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Bankaca alınması istenilen tedbirleri üyelerine duyurmak.

d) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

e) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktar itibarıyla tespit etmek.

f) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda Yönetim Kumlu kararma istinaden dava açmak.

g) Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek,

ğ) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat haklan saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki İhtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacağı ve Bankaca onaylanan usul ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak.

h) ödemeler alanının ve üyelerin faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere strateji oluşturmak ve söz konusu stratejinin uygulanmasına yönelik kararlar almak.

ı) Üyeleri temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını tanıtmak ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmak İçin çalışmalarda bulunmak.

i) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve İdari düzenlemeleri İzleyerek bu konuda üyeleri bilgilendirmek.

j) Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirerek yapılan işlemin sonuçlarını Bankaya bildirmek ve üyelerle paylaşmak.

k) Birliğin aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında bu Statüde öngörülen disiplin cezalarını vermek.

l) Üyelere ilişkin genel ve istatistiki bilgileri tutmak ve düzenli olarak kamuya açıklamak.

m) Birlik ile Banka arasında talep edilen çerçevede düzenli bilgi akışını sağlamak.

n) Banka tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

o) 6493 sayılı Kanunda sayılan diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Birlik, yapacağı düzenlemelerde ve alacağı kararlarda, 6493 sayılı Kanuna, bu Statüye, Banka kararlarına ve İlgili mevzuata uymakla, bunlardan sektörü etkileyecek önemli ve yapısal konulara ilişkin olanlar ile birinci fıkranın (c) bendi uyarınca meslek ilke ve standartlarını ve aynı fıkranın (d) bendi uyarınca alacağı tedbirleri belirlemeden önce Bankanın uygun görüşünü almakla yükümlüdür.

(3) Banka, yürürlükteki mevzuata aykırılık tespit etmesi halinde Birlikten, yapılan düzenlemelerin kaldırılmasını, uygulamasının durdurulmasını veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını istemeye yetkilidir.

Üyelik

MADDE 7- (l) Türkiye’de faaliyet gösterecek ödeme ve elektronik para kuru kuruluşları, faaliyet İzni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olmak için başvuru yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluşlar Birlik tarafından Bankaya bildirilir. PTT, Birliğe üye olmak için başvuruda bulunması durumunda üye olarak kabul edilir.

(2) Üyelik başvurusundan Önce üyeliğe giriş ücretinin Birlik adına açılan hesaba yatırılması ve ödemeye İlişkin makbuzun başvuru belgeleri ile birlikte ibrazı zorunludur. Giriş ücretini yatırmayan kuruluşların üyelik başvuruları kabul edilmez.

(3) 6493 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Banka tarafından faaliyetleri geçici olarak durdurulan kuruluşların üyelik kayıtları askıya alınır,

(4) 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında faaliyet izni iptal edilen veya sona eren kuruluşların üyelik kayıtları silinir.

(5) Üyeler, bu Statü hükümlerine ve Birlik yetkili organları tarafından alman kararlara uymak zorundadır.

Birlik nezdinde üyelerin temsili

MADDE 8- (l) Üyeler, Birlik organlarında Yönetim Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından temsil olunur.

(2) Birlik nezdinde, Birlik İle ilgili işlemlerde üyeyi temsil edecek ve üye adına oy kullanacak, birinci fıkrada sayılan unvanlardan birine sahip bir temsilci Birliğe bildirilir. Üyeler, söz konusu temsilciler ile ilgili değişiklikleri beş iş günü içerisinde Birliğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Birlik organlarında üyeliği bulunan temsilcilerin temsil yetkisinin sona erdiğinin bildirilmesi halinde, bu temsilcilerin Birlik organlarındaki görevleri sona erer.

(3) Bildirilen temsilcinin birinci fıkrada sayılan şartları kaybetmesi halinde beş iş günü içerisinde üye tarafından Birliğe yazılı olarak bildirimi yapılır,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Organları, Yönetimi ve Komiteleri

Birliğin organları

MADDE 9- (1) Birliğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesinden oluşur. Birlikte ayrıca Genel Sekreterlik bulunur.

Genel Kurul

MADDE 10- (1) Genel Kurul, Birlik üyelerinden oluşur.

(2) Genel Kurul her yıl Mayıs ayı İçerisinde Yönetim Kurulunun daveti ile olağan olarak toplanır.

(3) Genel Kurul gerekli hallerde Yönetim Kurulunun veya Bankanın daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Denetleme Kurulunun veya üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay İçinde toplantıya çağırır,

(4) Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının yerini, gününü, saatini, gündemini, toplantıya katılacak üyelerin ve üye temsilcilerinin listesini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya İlişkin hususları kararlaştırır. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

(5) Genel Kurul toplantılarına İlişkin yukarıda belirtilen hususlar ve gündem maddelerine ilişkin evraklar, ilk toplantı tarihinden otuz gün önce Bankaya ve en az on beş gün Önce üyelere

Tamamı İçin Tıklayınız