SGK Genel Yazı – Malullük İş Göremezlik Kontrol Muayene T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547…

 

 

SGK Genel Yazı – Malullük İş Göremezlik Kontrol Muayene Tarihlerinin Ertelenmesi Hakkında

 

SGK Genel Yazı – Malullük İş Göremezlik Kontrol Muayene

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010.99-E.6895345

Tarih: 11/06/2020

Konu : Kontrol Muayene Tarihlerinin Ertelenmesi Hakkında

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 94 üncü maddesinde;

Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde yeniden tespit edilecek malullük durumuna göre, malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik gelirinin, yeni malullük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artırılacağı, azaltılacağı veya kesileceği,

Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri ile çalışma gücünün en az %60’ını yitiren malul çocukların kendilerine bağlanmış olan gelir veya aylığın, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesileceği,

Ancak, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malullük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının veya aylık ya da gelir bağlanmış olan malul çocuğun kesilen aylık veya gelirinin, kesildiği tarihten başlanarak yeniden bağlanacağı,

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malullük aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak gelirinin, gelir veya aylık bağlanan çalışamayacak durumda malul çocukların ise almakta oldukları gelir veya aylıklarının, rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak yeniden bağlanacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 5/12/2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği‘nin 78 inci maddesinin beşinci fıkrasında; kontrol muayenesine tabi tutulan sigortalıların, kontrol muayene tarihlerinden en az 3 ay önce yazı ile sevk talebinde bulunarak kontrol muayene işlemlerini yaptırmaları gerektiğinin bildirileceği yönünde değişiklik yapılmıştır.

Ayrıca, 6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgede bu doğrultuda 5/12/2017 tarihinden itibaren, kontrol muayenesine tabi tutulması gereken sigortalılara;

-Kontrol muayene tarihlerinden en az 3 ay önce yazı ile kontrol muayene işlemlerini yaptırmaları gerektiğinin bildirileceği,

-3 aylık sürenin hesabında Kurumun sigortalıya göndermiş olduğu bildirim yazısında yer alan ve Kurum sağlık kurulu veya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararında belirtilen kontrol muayene tarihinin esas alınacağı,

-Sigortalı veya hak sahiplerinin Kurum sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin, Kurumca yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden;

1) Önceki 3 aylık süre içinde olması durumunda, malullük veya sürekli iş göremezlik hali devam edenlerin, gelir/aylıklarının kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle herhangi bir kesilme olmaksızın ödenmeye devam edileceği, kesilmiş olan gelir/aylıkların ise kesildiği tarih itibariyle ödenmeye başlanacağı,

2) Sonraki 3 aylık süre içinde olması durumunda, malullük veya sürekli iş göremezlik hali devam edenlerin, kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle kesilmiş olan gelir/aylıklarının, bu tarih itibariyle yeniden ödenmeye başlanacağı,

3) Sonraki 3 aylık süre dışında olması durumunda malullük veya sürekli iş göremezlik hali devam edenlerin, yeni rapor tarihini takip eden ay başı itibariyle gelir/aylıklarının başlatılacağı, aylığın kesildiği tarih ile yeni rapor tarihi arasındaki süreye ilişkin aylıkların ödenmeyeceği,

4) Her üç durum içinde malullük veya sürekli iş göremezlik hali ortadan kalkanların ise, kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle gelir/aylık kesilmiş olduğundan, bu sigortalılar hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı,

talimatlandırılmıştır.

Öte yandan, Bakanlığımızın 13/3/2020 tarihli ve “Koronavirüs (COVID-19) Tedbirleri” konulu Genelgesinde yer alan “1/3/2020 tarihi itibarıyla sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan sağlık raporlarının bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılması” yönündeki talimat ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Korona Virüsü Salgınına Karsı Tedbirler” konulu 13/3/2020 tarih ve 23642684-010.99-E.600 sayılı yazısında belirtilen sağlık raporlarına ilişkin tedbirlerin Haziran 2020 sonuna kadar uygulanmasına yönelik Kurumumuzca da gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler” konulu 26/3/2020 tarih ve 14500235-403.99-E.629 sayılı yazısında ise 1/2/2020 tarihi dahil bu tarihten sonra kontrol muayenesi öngörülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesinin ikinci bir talimata kadar ertelendiği, mevcut raporların geçerli kabul edileceği,

Yine anılan Genel Müdürlüğün “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” konulu 07/06/2020 tarih ve 14500235-403.99-E.1200 sayılı yazısında “01.02.2020 tarihi dâhil bu tarihten sonra kontrol muayenesi öngörülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemlerine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacağı”,

belirtilmiştir.

Bu nedenle, “Koronavirüs (COVID-19) Tedbirleri” nedeniyle kontrol muayene tarihi;

– Öncelikle 20/3/2020 tarihli Makam Olur’u ile 1/3/2020 tarihi,

– Daha sonra 6/4/2020 tarihli Makam Olur’u ile 1/2/2020 tarihi dahil bu tarihten sonra olanların bu tarihlerinin 30/6/2020 tarihi,

– En son 10/6/2020 tarihli Makam Olur’u ile de 1/2/2020 – 30/6/2020 tarihleri arasında olup bu tarihleri 30/6/2020 tarihine ertelenenler ile kontrol muayene tarihi 1/7/2020-30/9/2020 tarihi arasında olanların 8/9/2020 tarihi olarak kabul edilmesi,

ve bu süreçte sigortalı veya hak sahiplerinin gelir/aylıklarının ödenmeye devam edilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/3/2020 tarihli yazısındaki 1/2/2020 tarihi dahil bu tarihten sonra kontrol muayenesi öngörülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesinin ikinci bir talimata kadar ertelendiğine ve mevcut raporların geçerli kabul edileceğine ilişkin hususa istinaden kontrol muayene tarihi 1/2/2020 -30/6/2020 tarihleri arasında olup bu tarihleri 30/6/2020 tarihine ertelenenler ile kontrol muayene tarihi 1/7/2020-30/9/2020 tarihi arasında olanların Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 78 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince en az 3 ay önce kontrol muayene işlemleri için sevk yazısı bildirimi yapılamadığından,

– Bu sigortalı ve hak sahiplerinin kontrol muayene tarihinin Sağlık Bakanlığının 7/6/2020 tarihli yazısında sevk işlemlerine başlanacağı belirtilen tarihten 3 ay sonraki 8/9/2020 tarihi olarak kabul edilmesi ve bu süreçte emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının ödenmeye devam edilmesi,

– Sağlık kurulu raporu bu tarihe kadar gelmeyenler ile raporu gelmesine rağmen malullük veya sürekli iş göremezlik hali ortadan kalkanlardan; kontrol muayene tarihi 1/2/2020 tarihi dahil sonra olup bu tarihleri 30/6/2020 tarihine ertelenenlerin kontrol muayene tarihinin 30/6/2020 tarihi olarak esas alınması, kontrol muayene tarihi 1/7/2020 tarihi dahil sonrası olup bu tarihi 8/9/2020 tarihine ertelenenlerin kontrol muayene tarihinin ise 8/9/2020 tarihi olarak esas alınması,

ve işlemlerin 2018/38 sayılı Genelge uyarınca sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.