Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil (VII-128.7.d) 23 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31194 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 14/8/2014 tarih… 

 

 

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.d)

 

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil (VII-128.7.d)

23 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31194

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Sicil tutma: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişiler ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan kişilere ait bilgilerin kaydının tutulması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya açıklanması faaliyetini,

ı) SPL: Kurul tarafından, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışacakların lisans sınavlarını yapma ve lisans verme, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişiler ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan kişilerin sicilini tutma, Kurulun düzenlemeleri çerçevesinde yapılan bildirimlerle ilgili kayıtları tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilen Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışabilirler.”

“(4) Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi unvan ve görevlerde çalışabilmelerine ilişkin Kurulca tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“p) Bilgi sistemleri yönetimi ve denetimi.

r) Bilgi sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması.

s) Bilgi sistemleri işletimi.

ş) Bilgi sistemleri güvenliği.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

2) Bilgi sistemleri yönetimi ve denetimi,

3) Bilgi sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması,

4) Bilgi sistemleri işletimi,

5) Bilgi sistemleri güvenliği.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Ek-2’de belirtilen uluslararası kabul görmüş yabancı belgelerden birini almış olanlar bu belgeye denk gelen lisansı alabilmek için SPL’ye başvurur. Denklik başvurularının değerlendirilmesinde, adayların SPL tarafından kendilerine iletilen fark konularına ilişkin sınavlara girmeleri ve sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 almaları, girdikleri tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının ise en az 60 olması gerekmektedir. Ek-2’deki listede yer almayan uluslararası kabul görmüş bir yabancı belgeye ilişkin denklik başvuruları da SPL’ye yapılır ancak sözkonusu denklik başvuruları ve fark konularının belirlenmesi SPL’nin konuya ilişkin görüşünün Kurula iletilmesi sonrası Kurul tarafından sonuçlandırılır ve ilgili yabancı belgeler ile denkliği kabul edilen lisanslar Kurul Bülteninde duyurulur. Fark konularına ilişkin sınavlar yabancı dilde de yapılabilir.

(2) Bilişim personeli hariç meslek personeli olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı en az 3 yıl olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansını; en az 5 yıl olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansını, Kredi Derecelendirme Lisansını, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansını ve Konut Değerleme Lisansını; en az 8 yıl olanlar ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansını, Türev Araçlar Lisansını ve Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanırlar. Bilişim uzman yardımcısı, bilişim uzmanı ve Kurulun Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığında bilgi sistemleri ile ilgili görevlerde mühendis, sistem çözümleyicisi ve sistem programcısı olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı en az 8 yıl olanlar Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansını almaya hak kazanırlar. Kurulda en az 2 yıl süreyle Kurul Başkanlığı ve üyeliği ile Kurulda en az 2 yıl süreyle Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş olanlar ise bu Tebliğ kapsamındaki lisansları almaya hak kazanırlar. Bu fıkra uyarınca lisans alanlara ilgili lisanslarla çalışabilmek için başkaca şart aranmaz ve bu Tebliğin lisans yenileme eğitimlerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Lisans sahibi kişilerin mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara aykırı nitelikteki fiillerinin tespit edilmesi halinde, sahip oldukları lisanslar Kurul tarafından iptal edilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan personelin işe başlaması, işten ayrılması, unvan ve görevinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği, keyfiyeti izleyen 10 iş günü içerisinde SPL’ye bildirmek zorundadır. Bu bildirimler Kurul tarafından belirlenen içeriğe ve yönteme göre yazılı veya elektronik olarak yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sicil kaydı takip etme zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam edecekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan önce, SPL’nin Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminden takip etmek zorundadırlar.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Lisans almaya hak kazanmış kişilerin lisanslarına ilişkin bilgiler SPL’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açık tutulur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – (1) Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olduklarını veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik eden bilgi ve belgelerini SPL’ye ibraz etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip Ek-2’de belirtilen lisanslar ile yine Ek-2’de belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve görevlerde çalışabilirler. Ek-2’de yer almayan yabancı belgelerin uygunluğuna ilişkin SPL’ye yapılacak başvurular, SPL’nin konuya ilişkin görüşünün Kurula iletilmesi sonrası Kurul tarafından değerlendirilir ve Kurul bülteninde ilan edilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin geçici 10 uncu maddesinde yer alan “31/1/2020” ibaresi “31/1/2022” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Üniversitelerin lisansüstü programlarına devam eden kişilerle ilgili geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin 7 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde SPL’nin anlaşma yapmış olduğu üniversitelerin ilgili lisansüstü programlarına bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla kayıt yaptırmış olan kişilere, yürürlükten kaldırılan söz konusu fıkra hükümlerinde yer alan muafiyet, söz konusu programdan mezun olma durumunda uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/8/2014 29088
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 10/7/2015 29412
2- 27/1/2017 29961
3- 26/10/2018 30577

Ekleri İçin Tıklayınız