Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “Bilgi Fişleri” Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz Sürüm 3.0 1. YENİ NESİL…

 

 

Yeni Nesil ÖKC “Bilgi Fişleri” Kılavuzu ve Açıklamalar

 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan

“Bilgi Fişleri”

Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz

Sürüm 3.0

1. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak; 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiş olup, mezkûr Genel Tebliğin “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı 4 numaralı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde ise Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanımı zorunluluğu kademeli olarak düzenlenmiştir.

Buna göre;

a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 (427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarih) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olup kapsama dâhil olan mükelleflerin bu tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunması gerektiği,

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin 01.10.2013 (427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarih) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorunda oldukları,

c) (466 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) (****) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

– 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

– 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

– 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

– 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, (473 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) (*****) 1/1/2018 tarihinden,

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, (473 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen hali) (*****) 1/1/2018 olarak belirlenmiştir.

yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC) teknik ve fonksiyonel özellikleri ile bu cihazlar kullanılmak suretiyle düzenlenecek fişlere ait açıklamalar, konuya dair Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanan “YN ÖKC TEKNİK KILAVUZU 1-2” ile ÖKC üretici onayı başvurusunda bulunan üretici firmalar ile paylaşılan “GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MESAJ PROTOKOLÜ (GMP) SPESİFİKASYONLARI 1-2” dokümanlarında yapılmıştır.

Bu kılavuz ile söz konusu teknik kılavuzlar ve dokümanlarda yapılan açıklamalar çerçevesinde; YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarında; YN ÖKC’lerden ÖKC fişleri haricinde “BİLGİ FİŞLERİ” nin düzenleneceği durumlar ve bilgi fişlerinin düzenlenmesi sırasında uyulması gereken usul ve esasları hakkında, ÖKC kullanan mükellefleri bilgilendirmek ve YN ÖKC üreticilerinin bu kılavuzda belirtilen hususlar ile ilgili olarak ÖKC yazılımlarında yapmaları gereken güncelleme faaliyetlerinin tespiti ile bildirimi amacıyla hazırlanmıştır.

2. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR BİLGİ FİŞİ DÜZENLEME ESASLARI

Bu Kılavuzun birinci bölümünde belirtilen teknik kılavuz ve dokümanlarda yapılan açıklamalar çerçevesinde; YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen işlemler nedeniyle; YN ÖKC’lerden bilgi fişlerinin tanziminde aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

3. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN BİLGİ FİŞİ DÜZENLENMESİ GEREKEN DURUMLAR

Mükellefler YN ÖKC kullanmak suretiyle gerçekleştirilen;

a) Fatura ile belgelendirilen satışlarında,

b) Yemek fişi/yemek kartı karşılığı verdikleri mal satışı ve hizmet ifalarında,

c) Mal teslimi veya hizmetin ifasından önce ön tahsilat (avans) mahiyetinde aldıkları

tutarların belgelendirilmesinde,

ç) Otopark giriş işlemlerinde,

d) Fatura tahsilatı ve cari hesap tahsilatı işlemlerinde,

e) Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenecek benzeri diğer işlemlerde,

YN ÖKC’den bilgi fişi düzenleyerek müşterilerine vereceklerdir.

EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan otopark giriş işlemlerinde ödemenin yöntemi ve belgenin türüne bağlı kalınmaksızın her hal ve şartta “BİLGİ FİŞİ” düzenlenecektir.

4. BİLGİ FİŞLERİ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Bilgi fişleri üzerinde;

• Satıcının adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarasının (VKN),

• Bilgi fişinin tarih, saat ve fiş numarasının,

• Bilgi fişinin üst kısmında ve fiş numarasından sonra gelmek üzere “BİLGİ FİŞİ” ibaresinin, (Bilgi fişi düzenleneceğinin, mal ve hizmet satış işleminin sonunda-ödemenin gerçekleştiği anda anlaşıldığı durumlarda, fişin üst kısmında yer alması istenen BİLGİ FİŞİ ibaresi, Türü, Fatura /İrsaliye Seri Sıra No’su ve Müşteri VKN bilgileri toplam satırının altında da yer alabilir.)

• e-Fatura veya e-Arşiv faturalı satışlara ait bilgi fişlerinde ve avans bilgi fişlerinde müşterinin VKN’nın (müşterinin vergi mükellefiyetinin bulunmaması halinde VKN bilgisi “1111111111” olarak gösterilebilecektir),

• Matbaadan bastırılan fatura ile belgelendirilecek satışlarda müşterinin VKN ile düzenlenen Fatura/İrsaliyenin seri ve sıra numarasının,

• Bilgi Fişinin türü alanlarına (Faturalı, e-Faturalı, e-Arşiv Faturalı, Avans, Yemek Fişi/Yemek Kartı, Otopark Giriş, Fatura Tahsilatı, Cari Hesap Tahsilatı vb.) ilişkin ibarelerin,

• Otopark giriş işlemlerine ait bilgi fişlerinde VKN yerine müşterinin araç plaka bilgisi, araç giriş tarihi ve saatinin,

• İşlemlere ait tutar, KDV oranı, KDV Tutarı bilgilerinin (Avans, Otopark Giriş bilgi fişlerinde hariç) ve türleri itibariyle ödeme yönteminin (Nakit, Kredi/Banka Kartı, Yemek Fişi/Yemek Kartı vb.),

• Fatura Tahsilatı bilgi fişlerinde tahsil edilen faturanın; kurumu, tarihi, numarası, abone numarası, tutarı ve varsa alınan ücret (komisyon) tutarının,

• İrsaliye yerine geçen bilgi fişlerinde (mal nevi miktarı ve tutarının detaylı belirtildiği e-Faturalı veya e-Arşiv faturalı satışlar için) işlemlere ait bilgilerden

Tamamı İçin Tıklayınız