KGK 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] 29 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31200 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:… 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] Sayılı Kararları

 

KGK 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91]

29 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31200

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler – 2018 – 2020, Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar – TMS 16’ya İlişkin Değişiklikler, Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti – TMS 37’ye İlişkin Değişiklikler ve Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar – TFRS 3’e İlişkin Değişiklikler
  • TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler – 2018 – 2020,
  • Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar – TMS 16’ya İlişkin Değişiklikler,
  • Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti – TMS 37’ye İlişkin Değişiklikler ve
  • Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar – TFRS 3’e İlişkin Değişiklikler

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (UFRS) yapılan ve 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek olan değişikliklerin TFRS’lere yansıtılması ve bu kapsamda UFRS’lere tam uyumun sağlanması amacıyla,

  • TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler – 2018 – 2020,
  • Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar – TMS 16’ya İlişkin Değişiklikler,
  • Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti – TMS 37’ye İlişkin Değişiklikler ve
  • Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar – TFRS 3’e İlişkin Değişiklikler’e

ilişkin Kurul Kararları 29 Temmuz 2020 tarihli ve 31200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler – 2018 – 2020

IASB, UFRS’lerde yapılması planlanan ve birbiriyle ilgisi olmayan küçük değişiklikleri periyodik olarak yayımladığı “Yıllık İyileştirmeler” aracılığıyla yapmaktadır. Bu kapsamda yayımlanan 2018-2020 Yıllarına Ait Yıllık İyileştirmeler kapsamında TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41’de değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

      – TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması’nda Yapılan Değişiklik

TFRS 1’de yapılan değişiklikle, standardın D16(a) paragrafında yer alan ana ortaklığından daha sonraki bir tarihte TFRS’leri uygulamaya başlayan bağlı ortaklığa, varlık ve yükümlülüklerinin ölçümüne ilişkin tanınan muafiyetin kapsamına birikimli çevrim farkları da dâhil edilerek, TFRS’leri ilk kez uygulamaya başlayanların uygulama maliyetleri azaltılmıştır.

Bu değişiklik, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

– TFRS 9 Finansal Araçlar’da Yapılan Değişiklik

TFRS 9’da yapılan değişiklikle, yeni veya değiştirilmiş finansal yükümlülüğün şartlarının başlangıçtaki finansal yükümlülüğün şartlarından önemli ölçüde farklı olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınan ücretlere ilişkin açıklık kazandırılmıştır.

Bu değişiklik, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

      – TMS 41 Tarımsal Faaliyetler’de Yapılan Değişiklik

TMS 41’de yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilendirmeden kaynaklı nakit akışlarının hesaplamaya dâhil edilmemesini gerektiren hüküm çıkarılmıştır. Değişiklik TMS 41’in gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin hükümlerini, diğer standartların gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin hükümleriyle uyumlu hale getirmiştir.

Bu değişiklik, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan ilk yıllık hesap döneminin başındaki veya sonrasındaki gerçeğe uygun değer ölçümlerine uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar – TMS 16’ya İlişkin Değişiklikler

TMS 16’da yapılan değişiklik, ilgili maddi duran varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesi için gerekli yer ve duruma getirilirken üretilen kalemlerin satışından elde edilen gelirlerin ilgili varlığın maliyetinden düşülmesine izin vermemekte ve bu tür satış gelirleri ve ilgili maliyetlerin kâr veya zarara yansıtılmasını gerektirmektedir.

Bu değişiklik, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti – TMS 37’ye İlişkin Değişiklikler

TMS 37’de yapılan değişiklikle, sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı bir sözleşme olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tahmin edilen sözleşmeyi yerine getirme maliyetlerinin hem sözleşmeyi yerine getirmek için katlanılan değişken maliyetlerden hem de sözleşmeyi yerine getirmeyle doğrudan ilgili olan diğer maliyetlerden dağıtılan tutarlardan oluştuğu hüküm altına alınmıştır.

Bu değişiklik, 1 Ocak 2022’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar – TFRS 3’e İlişkin Değişiklikler

TFRS 3’te yapılan değişiklikle, TFRS 3’ün, işletmelerin varlık ve yükümlülüklerin nelerden oluştuğu hususunda Kavramsal Çerçeve’yi referans almalarını gerektiren hükmüne istisna getirilmiştir. Söz konusu istisna uyarınca, bazı yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülükler için işletmenin, TMS 37’yi esas alması gerekmektedir.

Bu değişiklik, edinim tarihi,1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan ilk yıllık hesap döneminin başlangıç tarihi veya sonrasındaki bir tarih olan işletme birleşmelerine uygulanır.

Kaynak: KGK

Yapılan Değişiklikler İçin Tıklayınız