3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri 30…

 

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri

30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30994

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1950

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin uygulanma süreleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 32/A ve geçici 9 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

29/12/2019 TARİHLİ VE 1950 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanır.

MADDE 2– (1) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

MADDE 3– (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.