Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca genel kurula sunulan faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

07 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31032

Ticaret Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca genel kurula sunulan faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşları olan birlik, federasyon ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini,

c) Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS): Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanını,

ç) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları (meslek kuruluşu): Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,

d) Federasyon: Esnaf ve sanatkârlar federasyonlarını,

e) Kanun: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,

f) Konfederasyon (TESK): Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

g) Oda: Esnaf ve sanatkârlarca kurulan ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,

ğ) Yönetim kurulu: Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun yönetim kurullarını,

ifade eder.

Yönetim kurulu faaliyet raporunun dönemi

MADDE 5 – (1) Faaliyet raporu, olağan genel kurulun yapıldığı yılın 1 Ocak günü ile bir sonraki olağan genel kurulun yapılacağı tarihten önceki yılın 31 Aralık günü arasındaki dört yıllık dönemi kapsayacak şekilde her yıl için müstakilen hazırlanır; genel kurula birleştirilerek sunulur.

Yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin genel hükümler

MADDE 6 – (1) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.

(2) Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından on beş gün önce ESBİS üzerinden üyelerin bilgisine sunulur ve meslek kuruluşunun merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur. Genel kurul toplantısına katılanlara talep etmeleri halinde, raporun bir sureti verilir.

(3) Raporun dönemi ve düzenlenme tarihi belirtilir. Yönetim kurulu tarafından imzalanır.

(4) Düzenlenen rapor genel kurula sunulur ve bir nüshası meslek kuruluşunda saklanır.

Yönetim kurulu faaliyet raporunun içeriği

MADDE 7 – (1) Yönetim kurulu faaliyet raporu, aşağıda belirtilen bölüm ve konuları içerecek şekilde düzenlenir.

a) Genel bilgiler bölümü:

1) Kuruluş bilgileri, üye sayısı, unvanı, adres, telefon, faks numaralarını, elektronik site ve elektronik posta adreslerini içeren iletişim bilgilerine yer verilir.

b) Organ üyeleri ile personel işlemleri bölümü:

1) Organ üyelerinin ad ve soyadları ile görev süresi belirtilir.

2) Görevleri sona eren organ üyelerinin görevlerinin sona erme sebepleri, yedek üyelerin davetine ilişkin işlemler ve bu üyelerin görev dönemine yer verilir.

3) Genel sekreter ve diğer personelin ad, soyad ve görevleri belirtilir.

c) Meslek kuruluşu işlemleri bölümü:

1) Bir önceki dönem çalışma programı içinde yer alan mesleki eğitim, teorik ve pratik kurs programlarının uygulanıp uygulanmadığı; uygulanmadı ise sebeplerine yer verilir.

2) Verilen mesleki eğitim, teorik ve pratik kursların sayısı, yeri, eğitimden faydalanan üye sayısı ile eğitimin konusu hakkında açıklama yapılır.

3) Meslek kuruluşunun bünyesinde mesleki eğitim danışmanlığı birimi kurulup kurulmadığı, birimin faaliyetleri ile organizasyonu hakkında kısa bilgilendirmeye yer verilir.

4) Meslek kuruluşu personeli için verilen eğitim sayısı, yeri ile faydalanan personel sayısı hakkında bilgi verilir.

5) Mesleki yeterlilik ve iş sağlığı güvenliğine ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığı; var ise yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapılır.

6) Meslek kuruluşunun çalışma konusuna giren hususlarda resmi ve özel kuruluşlar nezdinde görüşülen konulara ilişkin kısa özetleme yapılır; yapılan toplantı yahut görüşme var ise görüşmelerin konusu, sayısı ile görüşme yapılan tarafa ilişkin bilgi verilir.

7) Uyulması zorunlu mesleki kararlara ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığı belirtilerek var ise bu konuda yapılan işlemler ve sonucu hakkında bilgi verilir.

8) Gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımı, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması, kurulmuş veya kurulacak şirket ve kooperatiflere iştirak edilmesi ve vakıf kurulması hususlarında yapılan işlemler hakkında bilgilendirme yapılır.

9) Meslek kuruluşunun mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller, taşıtlar, iştirak olunan şirketler ile iştirak oranlarına, kurulan vakfa ilişkin bilgilere yer verilir.

10) Resmi ve özel merciler tarafından istenen temsilcilerin ad ve soyadları ile görevlendirildikleri kuruluşların isimleri belirtilir.

11) Esnaf ve sanatkârlardan yahut üye meslek kuruluşlarından gelen görüş taleplerine verilen cevapların sayısal ve konu bazlı bilgileri verilir.

ç) Mali durum ve muhasebe işlemleri bölümü:

1) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler hakkında bilgi verilir.

2) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalara ilişkin bilgilere yer verilir.

3) Kullanılan banka kredilerinin tutarı, kredinin şartları ve geri ödeme durumu hakkında bilgi verilir.

4) Belediye, vergi ve sigorta gibi kurumlar ile kişilere olan borçlar belirtilir.

5) Kayıt ücreti, aidat ve katılma payı gelirleri ile üyelerin talebi doğrultusunda düzenlenen ve onanan belgelerden elde edilen gelirler hakkında bilgi verilir.

6) Mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin fonun mevzuata uygun harcanıp harcanmadığı belirtilir.

7) Bir önceki genel kurulda görüşülerek kabul edilen tahmini bütçe ile gerçekleşen bütçenin uyumlu olup olmadığı açıklanır.

8) Meslek kuruluşunun mali durumu hakkında genel bir değerlendirme yapılır.

d) Diğer açıklamalar ve sonuç bölümü:

1) Meslek kuruluşuna, Bakanlıkça ve/veya üst kuruluşça verilen görevlerin neler olduğu ve yerine getirilmesi hususunda yapılan işlemler açıklanır.

2) Meslek kuruluşuna ait defter ve belgelerin incelenmek üzere denetim kuruluna verilip verilmediği belirtilir.

3) Bu Tebliğde yer almayan hususlara ilave olarak yönetim kurulu faaliyet raporunda gerekli görülen açıklamalara ve önerilere yer verilebilir.

(2) Yönetim kurulu faaliyet raporunda ayrıca birinci fıkraya ilave olarak aşağıda yer alan bölüm ve konulara da yer verilir.

a) Odalar:

1) Fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığı hususunda yapılan kontrollerin sayısı ve kontrol sonuçları belirtilir.

2) Mesleki teamüllere uyulup uyulmadığı hususunda yapılan kontrollerin sayısı ve kontrol sonuçları belirtilir.

3) Üyelerin talebi doğrultusunda düzenlenen ve onanan belge sayısı belirtilir.

b) Birlikler:

1) Faaliyetlerin, mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere incelemeye alınan odalar ile bu odalar hakkında alınması gerekli görülen idari ve mali tedbirler hakkında açıklayıcı bilgi verilir.

2) Odalarda yahut odalar arasında çıkan ve Birliğe intikal eden anlaşmazlıkların sayısı ve konusu ve bu anlaşmazlıklara ilişkin getirilen çözümler açıklanır.

3) İl düzeyindeki işyeri açılışları, kapanışları ve meslek değiştirme işlemlerine ilişkin sayısal veriler belirtilir.

4) Esnaf ve sanatkârlar hakkında odalardan intikal eden şikâyetlere dair yapılan incelemeler, işlemler ve neticeler açıklanır.

5) Esnaf ve sanatkârlık faaliyetine yeni başlayacak kişilere verilen danışmanlık hizmetinin konusu ve sayısı belirtilir.

c) Federasyonlar:

1) Faaliyetlerin mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere incelemeye alınan odalar ile bu odalar hakkında alınması gerekli görülen idari ve mali tedbirler hakkında açıklayıcı bilgi verilir.

2) Üye odaların gelişmesi için alınan tedbirler ve kurulmuş ise tesisler; hâlihazırdaki tesislerin yaptığı çalışmalar açıklanır.

ç) Konfederasyon:

1) Birlik ve federasyonlardan gelen yıl sonu bilanço ile gelir gider cetvellerine ilişkin tavsiyede bulunulan odalar listelenir.

2) Birlikler veya birlikler ile federasyonlar arasında çıkan anlaşmazlıklar ile ilgili verilen kararlar açıklanır.

3) Kuruluş mensuplarının meslek ve sanatları ile ilgili aldığı tedbirler ortaya konulur.

4) Düzenlenen sergi ve fuarlara ilişkin bilgiler listelenir.

5) Ülke dışındaki üye olunmak istenen mesleki kuruluşlara ilişkin açıklama yapılır.

6) Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması ve korunması için alınan tedbirler belirtilir.

 

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 8 – (1) Meslek kuruluşlarının bu Tebliğ hükümlerine aykırı olan genelge, tamim, talimat ve benzeri görüşlerinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Uygulama

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili tereddütlerin giderilmesinde Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.