Meslek mensuplarımızdan gelen sorular üzerine sorduğumuz sorularla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı; Birliğimize hitaben yazdığı 20.08.2020 tarih ve E.92133 sayılı yazıda…

KDV Oranları ve Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin GİB Açıklamaları

ÖZET:

Meslek mensuplarımızdan gelen sorular üzerine sorduğumuz sorularla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı; Birliğimize hitaben yazdığı 20.08.2020 tarih ve E.92133 sayılı yazıda;

− Gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifatı ile

− KDV oranı düşürülen mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2020 tarihine kadar gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüş konuyla ilgili açıklamalarımıza 04.08.2020/160 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Yine 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen Geçici 6’ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar; bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları %18’den % 8’e, bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları ise % 8’den %1’e indirilmiş ve konuyla ilgili açıklamalarımıza 04.08.2020/159 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na hitaben gönderilen 05.08.2020 tarih ve 4441 sayılı yazımız ile söz konusu değişikliklere ilişkin olarak uygulamada tereddüt yaratan hususlara ilişkin yanıtların Başkanlığımıza bildirilmesi ve/veya Sirküler ve/veya Tebliğ ile düzenleme ve açıklama yapılmasının uygun olacağı bildirilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Birliğimize hitaben gönderilen 20.08.2020 tarih ve E.92133 sayılı yazıda tereddüt edilen hususlar ile ilgili açıklamalarda bulunulmuş olup, yapılan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir:

− Servis taşımacılığı hizmetleri ile shuttle türü (VIP transfer dahil) taşıma hizmetleri yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilmekte olup, 31/7/2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen bu hizmetlere 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması, Temmuz ayında gerçekleşen yolcu taşımacılığı hizmetlerine yönelik düzenlenecek faturalarda ise 1-30 Temmuz 2020 tarihlerinde verilen hizmetlere genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

− Temmuz ayına ait işyeri kiralama hizmetleri, 1-30 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki donem için genel oranda (%18), 31 Temmuz 2020 tarihi için %8 oranında KDV’ye tabidir.

− 2007/13033 sayılı BKK ekli II sayılı listenin (B/25)’inci sırasında yer alan ve 30 (giriş)- 31 (çıkış) Temmuz 2020 tarihinde verilen geceleme hizmetleri %1 oranında KDV’ye tabidir. Ancak, 30 Temmuz ve öncesi tarihlere ilişkin geceleme hizmetleri için (fatura 31 Temmuz ve müteakip tarihlerde düzenlense dahi) %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

− 2007/13033 sayılı BKK ekli II sayılı listenin (B/24) üncü sırasında kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), aynı BKK’nın geçici 6’ncı maddesinin (l/p) bendi uyarınca 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar %8 oranında KDV’ye tabidir.

⎯ Banka vasıtasıyla veya nakden yapılan işyeri kira ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılacağı zamanı belirlemede; nakden veya hesaben ödeme zamanının belirlenmesi önem arz etmekte olup, banka aracılığıyla veya nakden yapılan işyeri kira ödemesinin yapılmasından sonra veya yapılması sırasında işyeri kira ödemesinin defter ve kayıtlara yansıtıldığı durumlarda; tevkifatın kiranın banka vasıtasıyla veya nakden ödenmesi aşamasında yapılması gerekmektedir. Hesaben ödemenin bir başka ifadeyle vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemlerin kiranın banka vasıtasıyla veya nakden ödenmesinden önce olduğu durumlarda; tevkifatın kiranın hesaben ödenmesi aşamasında yapılması gerekmektedir.

Buna göre,

⎯ Temmuz 2020 ayına ilişkin kiranın 1 Ağustos 2020 tarihinde ödenmesi durumunda, kiracı tarafından kira ödemesinin 31 Temmuz tarihinden önceki tarihlerde ilgili kayıt ve işlemlerinin yapılmış olması halinde Temmuz ayı kiralarına %20 tevkifat oranı uygulanacaktır.

⎯ Diğer yandan, işyeri sahibine nakden (banka aracılığıyla) ödemenin 1-30 Temmuz süresinde yapılmış olması durumunda da hesaben kaydın tarihi önemli olmaksızın %20 tevkifat oranı uygulanacaktır. Kiralama döneminin 15 Temmuz – 14 Ağustos 2020 olması durumunda da nakden veya hesaben ödemenin 31 Temmuz tarihi öncesinde yapılmış olması halinde %20 tevkifat oranı uygulanacaktır.

⎯ Mükellefin sahip olduğu gayrimenkulu işyeri olarak kiraya vermesi dolayısıyla elde edilen kira gelirinin brüt tutarının Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na hitaben gönderilen 5.8.2020 tarih ve 4441 sayılı yazımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Birliğimize hitaben gönderilen 20.08.2020 tarih ve E.92133 sayılı yazısı Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Ekleri İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB